Lê-vi-ký, bài 20 Lê-vi-ký 27:1–34 Muốn được kể là sự khấn nguyện chính thức không thể thay đổi thì phải công khai thốt ra lời nói rõ ràng. Theo luật pháp thì sự khấn nguyện trong tâm trí chưa được xem là chính thức. Người ta chia các sự hứa nguyện thành hai loại: Loại…

Lê vi ký, bài 19 Lê-vi-ký 26:1–46 Có học giả cho rằng trong nguyên bản văn Hê-bơ-rơ thì hai câu đầu đoạn nầy thuộc về đoạn trước, nằm ở phần người Israel bị kiều dân mua làm nô lệ; vì họ phải phục vụ chủ ngoại bang thờ hình tượng, cũng không biết tôn kính…

Lê-vi-ký, bài 18 Lê-vi-ký 25:35–55 Vào thời mà chế độ nô lệ đang hồi cực thịnh, các dân tộc dễ dàng thù nghịch tranh chiến với nhau, người ta nỗ lực sở hữu tài sản, phẩm giá con người và nhân quyền chưa được tôn trọng, phụ nữ bị kể như có giá trị rất…

Lê-vi-ký, bài 17 Lê-vi-ký 25:1–34 Trong lúc dân Israel đang đóng trại dưới chân núi Si-nai, Đức Chúa Trời truyền các lệnh đặc biệt về lúc dân Israel sẽ sống trong vùng đất hứa là: Họ phải cho đất nghỉ ngơi vào năm thứ bảy sau sáu năm canh tác (1–4); chẳng những họ không…

Lê-vi-ký, bài 16 Lê-vi-ký 24:1–23 Bố cục của đoạn Kinh-thánh có bốn phần rõ ràng: 1) Luật về thắp đèn trong gian thánh Đền Thờ (1–4), 2) Luật về bánh cung hiến (5–9), 3) Luật về hình phạt đối với tội phạm thượng hoặc phỉ báng Đức Chúa Trời (6–16, 23), và 4) Luật về…

Lê-vi-ký, bài 15 Lê-vi-ký 23:1–44 Ngày sa-bát, ngày Thứ Bảy của mỗi tuần, đã được Đức Chúa Trời định là ngày mọi người Israel phải nghỉ tất cả các công việc (Xuất Ai-cập 35:2). Mệnh lệnh phải nghỉ làm việc ngày sa-bát đã thành luật cho họ vào ngày ban hành luật pháp. Bây giờ,…

Lê vi ký, bài 14 Lê-vi-ký 22:1–33 Đức Chúa Trời lại tiếp tục dặn dò A-rôn và các con của ông về những điều xúc phạm đến sự thánh khiết của Ngài qua các cách thi hành tế lễ và dùng những lễ vật thánh (1–2). Ngài luôn nhắc họ rằng: “Ta là Đức Giê-hô-va,”…

  Lê-vi-ký, bài 13 Chức Tế Lễ và Lễ Vật Thánh Lê-vi-ký 21:1–24 Luật về sự thanh sạch và thánh khiết dành cho mọi người Israel được chép từ đoạn 11 tới hết đoạn 20. Đến đây là luật lệ về sự thanh sạch và thánh khiết mà các thầy tế lễ phải tuân giữ….

  Lê-vi-ký, bài 12 Lê-vi-ký 20–21 Đáng lý ra, đoạn 20 phải tiếp ngay theo đoạn 18; bởi vì phần nầy công bố những hình phạt về các tội lỗi và vi phạm nghiêm trọng. Nhưng Đấng ban luật thánh muốn nhắn nhủ một dân tộc đã nhận được sự kêu gọi cao cả, hãy…

Lê-vi-ký, bài 11 Lê-vi-ký 19:1–37 Đoạn nầy cũng được gọi là Mười Điều Răn mở rộng; vì phần trước nói về luân thường, đạo lý trong phạm vi gia đình, thì các luật lệ trong đoạn nầy ảnh hưởng đến toàn thể đời sống thường nhật của dân Israel đối với Đức Chúa Trời và…

Page 1 of 21 2