Chúa Nhật, April 12th, 2020 Phục Sinh 2020 Rôma 4:25 Người ta theo một đạo nào đó vì mong rằng thần mà họ thờ kính sẽ độ trì và ban lợi lộc đang lúc họ còn sống, rồi đem về nơi cực lạc ở thế giới bên kia sau khi họ lìa đời. Tuy nhiên,…

Sự Công Nghĩa của Đức Chúa Trời được Khải Thị Rôma 1:1–32 Phúc Âm của Đức Chúa Giêxu Christ không phải do Phaolô tạo ra, mà là sự hoàn thành các lời hứa của Đức Chúa Trời cậy các đấng tiên tri đã phán từ thuở xưa.  Vì vậy, Kinh Tân Ước là sự ứng…

Đừng Ỷ Lại Rôma 2:1–29 Người Dothái đã sai lầm trong việc dựa vào địa vị đặc biệt của dân tộc họ.  Họ nghĩ rằng vị thế đặc quyền của họ sẽ miễn trừ họ khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời.  Họ chắc chắn rằng họ sẽ đương nhiên hưởng ơn cứu rỗi…

Tin Dữ, Tin Mừng Rôma 3:1–31 Tin dữ hoặc tin buồn đã được nói đến trong đoạn 1, đó là chẳng ai trong nhân loại đạt được những điều kiện Đức Chúa Trời đòi hỏi để được xưng công nghĩa, vì thế mọi người đều bị thiên đàng đoán phạt.  Những câu 1–8 là trả…

Vai Trò của Đức Tin Rôma 4:1 – 5:11 Có lẽ Ápraham và Đavít được người Dothái vào thời của Phaolô tôn kính hơn hết so với các nhân vật khác của Cựu Ước: Ápraham là tổ phụ nòi giống Dothái, Đavít là vị vua lừng lẫy nhất của dân tộc họ.  Phaolô đã dùng…

Người Đại Diện, Vấn Đề Thánh Hoá Rôma 5:12–21; 6:1–23 Vai trò của đức tin trong việc được xưng công chính chỉ có thể được thực hiện qua Đức Chúa Giêxu Christ, Đấng giúp tội nhân được hoà thuận với Đức Chúa Trời, vì công tác chuộc tội Ngài thực hiện đã làm thoả mãn…

Nan Đề Thực Sự Rôma 7:1–25 Toàn thể đoạn 6 và sáu câu đầu của đoạn 7 nói về sự cần thiết phải được thánh hoá của đời sống Cơ-đốc-nhân. Cho nên cần phải tóm tắt những lý luận của đoạn 6 để hiểu chúng liên quan với nhau ra sao. Đã chứng minh rằng…

Đời Sống Khải Hoàn nhờ Đức Thánh Linh (1) Rôma 8:1–17 Thần học gia Spener có lần nói rằng: “Nếu ví Kinh Thánh như một chiếc nhẫn, và thư Rôma là một viên đá quý trên chiếc nhẫn ấy, thì đoạn 8 có thể xem như điểm chiếu lóng lánh của viên đá quý.”  Vì tầm…

Sự Thánh Hoá Chắc Chắn Rôma 8:18–39 Đường đi của Cơ-đốc-nhân không phải là con đường trải đầy hoa hồng, mà phải vượt qua rất nhiều cam go vất vả. Mặc dù chúng ta được Đức Chúa Trời nhận làm con, thừa kế sự vinh quang và quyền phép của Ngài; tuy nhiên, sự thừa…

Chương Trình Thiên Thượng Rôma 9:1–33 Người Dothái được hưởng những đặc ân đặc quyền mà không một dân tộc nào khác có được chỉ do quyền lợi từ tổ Ápraham truyền lại cho dòng dõi mình.  Họ (4) “được Chúa nhận làm con, được thấy vinh quang, có các giao ước, luật pháp, được…

Page 1 of 21 2