Thứ Sáu, March 20th, 2020 Ru-tơ, bài 4 Ru-tơ 4:1–22 Thời bấy giờ, cổng thành là nơi những người được tôn trọng trong thành ra ngồi để thảo luận việc chung, điều đình trao đổi việc riêng một cách công khai, lập tòa án xét xử tội nhân, hay phân xử những vụ kiện tụng,…

Ruth, bài 03 Ruth 3:1-18 Ruth đi mót lúa trong ruộng của Bô-ô suốt mùa gặt để nuôi mẹ chồng. Naomi không muốn nàng dâu hiếu thảo của mình sẽ bị bơ vơ, không bà con hay bạn bè gì ở Bethlehem, sau khi mình qua đời; nên bà nói với Ruth là phải tìm…

Ruth, bài 02 Ruth 2:1-23 Naomi và Ruth về đến Bethlehem vào đầu mùa gặt lúa mạch (1:22). Có lẽ căn nhà cũ của gia đình Elimelech vẫn còn; cho nên, hai mẹ con trở lại ở trong căn nhà đó. Tuy vậy, vì không có đất ruộng hay sản nghiệp gì, nên Ruth không…

Ruth, bài 1 Ruth 1:1-22 Nếu căn cứ vào vài câu cuối cùng của sách nầy, thì có thể biết nó được viết vào thời kỳ David làm vua trên Israel hoặc sau thời kỳ đó. Câu chuyện được kể là xảy ra vào thời các Quan Xét, và theo sách Talmud của người Do-thái,…