Lễ Giáng Sinh Luca 2:8-14 Hỏi: Tại sao Hội thánh kỷ niệm lễ Giáng Sinh linh đình và trọng thể hơn các lễ khác trong năm? Đáp: Gần năm mươi…