Thư Côlôse, bài 1 Dẫn Nhập và Cảm Tạ Côlôse 1:1–7 Côlôse là một thành phố lớn vùng Phirigi, và khoảng cách từ đó tới Laođixê với Hierapolis có lẽ…

Thư Côlôse, bài 02 Chân Lý Chúng Ta Cần Biết Côlôse 1:8–17   Phaolô khen Êphápra về thành quả tại Côlôse mà bằng chứng là “tình yêu thương của anh…

Thư Côlôse, bài 03 Lẽ Huyền Nhiệm Côlôse 1:18–29 Vị trí và vai trò của Đức Chúa Giêxu Christ là đầu của Hội-thánh đã được sứ đồ Phaolô nhắc lại…

Thư Côlôse, bài 04 Đề Phòng Sự Lừa Dối Côlôse 2:1–11 Dù Phaolô chưa gặp mặt những tín hữu ở các Hội-thánh không phải do ông thành lập, ông vẫn…

Thư Côlôse, bài 05 Đề Phòng Sự Lừa Dối (2) Côlôse 2:12–23 Nói tiếp về việc con cái Chúa đang ở trong Đức Chúa Giêxu đã chịu lễ cắt bì…

Thư Côlôse, bài 06 Nếp Sống Mới Côlôse 3:1–25 Mặc dù chúng ta được giải phóng khỏi luật pháp dựa trên điều răn luật lệ, không có nghĩa là chúng…

Thư Côlôse, bài 7 Những Lời Khuyên Sau Cùng Côlôse 4:1–18 Câu 1 của đoạn nầy, là phần tiếp nối của đoạn trước, nói về bổn phận của người làm…