Hướng Đi Mới, bài 12 Thi Thiên 19:1–4 “Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày nầy…

Hướng Đi Mới, bài 11 1Côrinhtô 15:20–23 “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ cõi chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vì như do…

Hướng Đi Mới, bài 10 Philip 2:6–8 “Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ; Ngài…

Hướng Đi Mới, bài 09 Êsai 40:25–26 “Đấng Thánh phán: ‘Các con so sánh Ta với ai? Ai sẽ ngang bằng với Ta?‘ Hãy ngước mắt lên cao mà xem:…

Hướng Đi Mới, bài 08 Êphêsô 6:1–3 “Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, vì đây là điều phải lẽ. ‘Hãy hiếu kính cha mẹ…

Hướng Đi Mới, bài 07 Mathiơ 13:20–22 “Hạt giống rơi trên đất đá là người khi nghe đạo thì liền vui mừng tiếp nhận; nhưng đạo không đâm rễ trong…

Hướng Đi Mới, bài 06 2Côrinhtô 4:3–4 “Nếu Tin Lành của chúng tôi có bị che khuất thì chỉ che khuất đối với những người bị hư mất. Thần của…

Hướng Đi Mới, bài 05 Công vụ 14:1–3 “Tại Icôni, Phaolô và Barnabas cùng vào nhà hội Do Thái và giảng luận, khiến rất nhiều người Do Thái và người…

Hướng Đi Mới, bài 04 Mathiơ 13:44–46 “Vương quốc thiên đàng ví như kho báu chôn giấu trong một đồng ruộng. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui…

Hướng Đi Mới, bài 03 Mathiơ 13:1–9 “Cũng trong ngày ấy, Đức Chúa Jêsus rời nhà, ra ngồi bên bờ biển. Dân chúng tụ họp quanh Ngài đông lắm, đến nỗi…

Page 1 of 601 2 3 60