“Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài! 2Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức…