Ru-tơ, bài 4 Ru-tơ 4:1-22 Thời bấy giờ, cổng thành là nơi những người được tôn trọng trong thành ra ngồi để thảo luận việc chung, điều đình trao đổi…

Ruth, bài 03 Ruth 3:1-18 Ruth đi mót lúa trong ruộng của Bô-ô suốt mùa gặt để nuôi mẹ chồng. Naomi không muốn nàng dâu hiếu thảo của mình sẽ…

Ruth, bài 02 Ruth 2:1-23 Naomi và Ruth về đến Bethlehem vào đầu mùa gặt lúa mạch (1:22). Có lẽ căn nhà cũ của gia đình Elimelech vẫn còn; cho…

Ruth, bài 1 Ruth 1:1-22 Nếu căn cứ vào vài câu cuối cùng của sách nầy, thì có thể biết nó được viết vào thời kỳ David làm vua trên…