• Mỗi tuần, chúng tôi đều có buổi nhóm thờ phượng vào sáng Chúa Nhật và một buổi giải nghĩa Kinh Thánh vào tối Thứ Sáu.
  • Hoạt động truyền giáo của chúng tôi thì vận dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, như TV, Radio, YouTube, Facebook, và trực tiếp truyền hình các buổi sinh hoạt.
  • Chương trình TV của HT Khởi Đầu Mới rất phong phú về nội dung các buổi hội luận, vấn đáp.
  • Chương trình giảng dạy tập trung vào sự hiểu biết nền tảng căn bản ơn cứu độ của Đức Chúa Trời và sự vận hành của Đức Thánh Linh trên đời sống tín hữu.
  • Chúng tôi huấn luyện cho mỗi tín hữu biết cách truyền giáo đơn giản, dễ chịu và hiệu quả.