Bối Cảnh và Dẫn Nhập Thành phố cảng Côrinhtô nằm ở đầu dải đất nối bán đảo Peloponnus với thủ đô Athens của đất liền Hylạp.  Vào thời Phaolô thành…

Lời Chào Thăm và Khuyên Bảo 1Côrinhtô 1:1–17 Phaolô mở đầu thư nầy theo như cách viết thư thông thường của thế kỷ thứ nhất B.C., trong đó nêu tên…

Thập Tự Giá: Sự Khôn Ngoan và Quyền Phép của Đức Chúa Trời 1Côrinhtô 1:18 – 31 Phaolô khẳng định rằng ông không rao giảng Tin Mừng bằng lời nói khôn khéo để…

Sự Khôn Ngoan Thật 2:1–16 Trong đoạn nầy, sứ đồ Phaolô nhắc tín hữu tại Côrinhtô nhớ lại cung cách truyền giảng Tin Mừng của ông khi ông tới chỗ họ…

Hiệp Nhất là Có Tâm Linh Trưởng Thành 1Côrinhtô 3:1–23 Mặc dù Phaolô có một mối liên hệ rất yêu thương gần gũi với tín hữu tại Côrinhtô, họ vẫn…

Công Tác và Vai Trò của Chức Vụ Sứ Đồ 1Côrinhtô 4:1–21 Nan đề của các tín hữu tại Hội Thánh Côrinhtô không phải chỉ là chuyện bè phái, nhưng còn là…

Duy Trì Kỷ Luật 1Côrinhtô 5:1–13 Trong phần nầy, sứ đồ Phaolô quở trách các tín hữu tại Hội Thánh Côrinhtô về việc họ dung dưỡng người đã phạm tội…

Kiện Tụng và Tội Lỗi 1Côrinhtô 6:1–11 Một số tín hữu ở Côrinhtô lại bị quở trách thêm về vấn đề họ kiện tụng nhau trước toà án thế tục…

Tai Hại của Tội Gian Dâm 1Côrinhtô 6:12 – 20 Câu 12 và phần đầu của câu 13 có vẻ như đề cập tới những sự tranh luận của thời…

Vấn Đề Hôn Nhân của Tín Hữu 1Côrinhtô 7:1–11 Phần nầy của thư là những câu Phaolô trả lời các câu hỏi của tín hữu tại Côrinhtô về các vấn đề…

Page 1 of 31 2 3