Các Vấn Đề Căn Bản, bài 32 Ê-sai 58:5–11 Hiệp thông, khôn ngoan và lương tâm do Đức Chúa Trời đặt trong nhân linh khi Ngài dựng nên loài người….

Các Vấn Đề Căn Bản, bài 31 Châm ngôn 8:4–8 Thành phần thứ ba của nhân linh được gọi là lương tâm. Theo sự hiểu biết thông thường của loài…

Các Vấn Đề Căn Bản, bài 30 Châm ngôn 8:11–14 Trong chuyện tích sáng tạo vũ trụ và nguồn gốc của loài người, Kinh-thánh chép rằng: “Đức Chúa Trời phán:…

Các Vấn Đề Căn Bản, bài 29 Êphêsô 1:17–18 Hai bài học trước bắt đầu đề cập về tính gian ác ẩn náu trong nhân linh, một trong vài hệ…

Các Vấn Đề Căn Bản, bài 28 2Cô-rinh-tô 7:1 Những thói hư tật xấu từ tính gian ác, mà người ta biểu hiện trong cách cư xử hàng ngày, thì…

Các Vấn Đề Căn Bản, bài 27 Ê-xê-chi-ên 28:14–15, 18a Điều ác từ đâu mà có là một sự thắc mắc của nhiều nhà đạo đức học và hàng hà…

Các Vấn Đề Căn Bản, bài 26 Châm Ngôn 2:6–11 Đức Chúa Trời không để cho con cái thật của Ngài phải mò mẫm trên đường đời như người mù….

Các Vấn Đề Căn Bản, bài 25 2Timôthê 3:16–17 Giáo lý của tất cả các giáo hội chính giáo của Cơ-đốc-giáo-giới đều tin rằng Đức Chúa Trời phán qua Kinh-thánh;…

Các Vấn Đề Căn Bản, bài 24 Giăng 10:27–30 Đức Thánh Linh dùng nhiều cách khác nhau để phán với con dân Ngài. Có khi qua hình ảnh, lời nói…

Các Vấn Đề Căn Bản, bài 23 Mi-chê 6:6–8 Các điều kiện để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời mà tiên tri Mi-chê nêu ra ở đây có vẻ rất…

Page 1 of 41 2 3 4