Thư 1Têsalônica, bài 7   Những Lời Khuyên Quan Trọng 1Têsalônica 5:12–28 Trước khi chấm dứt bức thư, sứ đồ Phaolô đưa ra nhiều lời khuyên quan trọng. Những lời…

Thư 1Têsalônica, bài 6   Chúa Tái Lâm (2) 1Têsalônica 5:1–11 Sau khi Đức Chúa Giêxu về trời, người ta vẫn thường đồn đoán hay quả quyết về thời điểm…

Thư 1Têsalônica, bài 5   Chúa Tái Lâm 1Têsalônica 4:13–18 Trong phần nầy, vị sứ đồ an ủi những người có thân nhân hay bạn hữu đã tin Chúa mà…

Thư 1Têsalônica, bài 4   Nếp Sống Thánh Khiết 1Têsalônica 4:1–12 Trong đoạn nầy, sứ đồ Phaolô đưa ra những lời khuyên giục chân thành về nếp sống thánh khiết…

Thư 1Têsalônica, bài 3   Tin Vui Từ Têsalônica 1Têsalônica 3:1–13 Vì bị ngăn trở không thể đến Têsalônica như dự định, sứ đồ Phaolô đành ở lại thành Athen,…

Thư 1Têsalônica, bài 2   Phong Cách Người Truyền Giáo 1Têsalônica 2:1–20 Sứ đồ Phaolô nhắc cho tín hữu ở Têsalônica nhớ lại phong cách truyền giáo của ông là…

Thư 1Têsalônica, bài 01   Chào Thăm 1Têsalônica 1:1–10 Khi trước, Têsalônica là một thành phố thị tứ của xứ Maxêđoan; bây giờ là Thessaloniki của vùng phía Bắc nước…