Luyện Tập Nghe Tiếng Chúa, bài 10 Mathiơ 2:1–12 Nếu phải phân tích về mọi cách Chúa dùng để truyền đạt ý muốn hay Lời của Ngài cho người trần…

Luyện Tập Nghe Tiếng Chúa, bài 09 Mathiơ 1:18–25 Trước thời đại Tân Ước, Đức Chúa Trời đã dùng chiêm bao phán với loài người rất nhiều lần. Vào đời…

Luyện Tập Nghe Tiếng Chúa, bài 08 Gióp 33:14–18 Những hình ảnh chúng ta nhận ra trong trí não và thường được diễn tả là ‘thấy’ điều gì đó, thì…

Luyện Tập Nghe Tiếng Chúa, bài 07 Hêbơrơ 5:11–14 Tâm linh con người, tức là nhân linh, có những khả năng bình thường của một linh. Nghĩa là người ta…

Luyện Tập Nghe Tiếng Chúa, bài 06 Galati 5:22–24 Hầu như ai đang tập nghe tiếng Chúa đều phân vân không biết mình có thật nghe tiếng Chúa phán dạy…

Luyện Tập Nghe Tiếng Chúa, bài 04 1Các Vua 19:11–13 Khi đọc lời tường thuật về những lần Đức Chúa Trời phán với các nhân vật trong Kinh Thánh, hầu…

Luyện Tập Nghe Tiếng Chúa, bài 03 Hebơrơ 11:5–6 Trở ngại lớn nhất ngăn cản tín hữu nghe tiếng Chúa là không dám nghĩ rằng Chúa muốn trò chuyện thân…

Luyện Tập Nghe Tiếng Chúa, bài 02 Công Vụ 10:1–16 Một trong các nguyên nhân làm cho con cái Chúa ngày nay không nghe được tiếng Chúa, hay có phản…

Luyện Tập Nghe Tiếng Chúa, bài 01 Giăng 10:1–15 Một thực tế rất phổ biến giữa rất nhiều con cái Chúa trong Hội Thánh chung là: Không có khả năng…