Sự Công Nghĩa của Đức Chúa Trời được Khải Thị Rôma 1:1–32 Phúc Âm của Đức Chúa Giêxu Christ không phải do Phaolô tạo ra, mà là sự hoàn thành…

Đừng Ỷ Lại Rôma 2:1–29 Người Dothái đã sai lầm trong việc dựa vào địa vị đặc biệt của dân tộc họ.  Họ nghĩ rằng vị thế đặc quyền của…

Tin Dữ, Tin Mừng Rôma 3:1–31 Tin dữ hoặc tin buồn đã được nói đến trong đoạn 1, đó là chẳng ai trong nhân loại đạt được những điều kiện…

Vai Trò của Đức Tin Rôma 4:1 – 5:11 Có lẽ Ápraham và Đavít được người Dothái vào thời của Phaolô tôn kính hơn hết so với các nhân vật…

Người Đại Diện, Vấn Đề Thánh Hoá Rôma 5:12–21; 6:1–23 Vai trò của đức tin trong việc được xưng công chính chỉ có thể được thực hiện qua Đức Chúa…

Nan Đề Thực Sự Rôma 7:1–25 Toàn thể đoạn 6 và sáu câu đầu của đoạn 7 nói về sự cần thiết phải được thánh hoá của đời sống Cơ-đốc-nhân….

Đời Sống Khải Hoàn nhờ Đức Thánh Linh (1) Rôma 8:1–17 Thần học gia Spener có lần nói rằng: “Nếu ví Kinh Thánh như một chiếc nhẫn, và thư Rôma là…

Sự Thánh Hoá Chắc Chắn Rôma 8:18–39 Đường đi của Cơ-đốc-nhân không phải là con đường trải đầy hoa hồng, mà phải vượt qua rất nhiều cam go vất vả….

Chương Trình Thiên Thượng Rôma 9:1–33 Người Dothái được hưởng những đặc ân đặc quyền mà không một dân tộc nào khác có được chỉ do quyền lợi từ tổ…

Con Đường Duy Nhất Dẫn Đến Sự Công Chính Rôma 10:1–21 Trong  Rôma 10, Phaolô trình bày vực thẳm bát ngát giữa xưng nghĩa bởi luật pháp và được xưng…

Page 1 of 21 2