Đời Sống trong Thánh Linh, bài 23 Giăng 4:23–24 “Giờ sắp đến và đã đến rồi, khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh…

Đời Sống trong Thánh Linh, bài 22 Dân Số Ký 12:5–8 Bất cứ người nào thật lòng tin Chúa và có mối tương giao với Ngài đều mong mỏi được…

Đời Sống trong Thánh Linh, bài 21 Giăng 15:1–10 “Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. Bất cứ cành nào trong Ta không kết quả thì…

Đời Sống trong Thánh Linh, bài 20 Côlôse 2:12–15 “Anh em đã được chôn với Ngài trong báp-têm thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin nơi quyền…

Đời Sống trong Thánh Linh, bài 19 Giacơ 4:4–10 “Nầy những kẻ ngoại tình kia! Anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa…

Đời Sống trong Thánh Linh, bài 18 Mathiơ 12:43–45 “Khi uế linh ra khỏi một người, nó đi qua những nơi khô cằn, tìm chỗ nghỉ, nhưng không tìm được….

Đời Sống trong Thánh Linh, bài 17 Êphêsô 2:4–7 “Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, nên ngay…

Đời Sống trong Thánh Linh, bài 16 Mathiơ 11:27–30 “Cha Ta đã giao mọi sự cho Ta, ngoài Cha, không ai biết Con. Ngoài Con và người nào Con muốn…

Đời Sống trong Thánh Linh, bài 15 Êsai 58:6–11 “Chẳng phải sự kiêng ăn mà Ta chọn, đó là: Tháo những xiềng gian ác, mở dây trói của ách, thả…

Đời Sống trong Thánh Linh, bài 14 2Côrinhtô 10:3–5 “Chúng tôi dù sống trong thân xác, nhưng không chiến đấu theo cách xác thịt. Vũ khí chúng tôi dùng để…

Page 1 of 31 2 3