Đời Sống trong Thánh Linh, bài 23

Giăng 4:23–24

Giờ sắp đến và đã đến rồi, khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và chân lý; ấy là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm. Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý.

Bài học hôm nay chỉ nhắc lại một số điều để người chưa nắm vững vấn đề tương giao với Chúa sẽ biết những nguyên tắc căn bản. Đức Chúa Jesus đã nói rất rõ: “Đức Chúa Trời là Thần Linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý.” Lời tuyên bố nầy không có chỗ cho cách suy diễn của người cho rằng chỉ cần tin Chúa là đủ để được Ngài rước lên thiên đàng. Có lẽ trong loài người không ai biết rõ Đức Chúa Trời bằng cherub Lucifer (Giacơ 2:19) “Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, bạn tin đúng; ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ.” Vậy nguyên tắc đầu tiên trong sự tương giao với Chúa là chỉ có “linh” mới hiệp thông được với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Những ai muốn tương giao với Chúa bằng cảm xúc và lý trí sẽ thất bại.

Hiệp thông (communion) là liên kết với Chúa trong sự sống tâm linh; truyền đạt hoặc trao cho nhau trong cõi tâm linh những ý nghĩ hay cảm xúc thân ái. Đức Chúa Jesus dùng các chữ “Cứ ở trong Ta …” (Giăng 15:4)  “Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các con. Như cành nho, nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong Ta thì cũng như vậy.” Cành nho ở trong cây nho nghĩa là dính liền bới cây nho: “Như cành nho nếu không dính liền với cây nho thì tự nó không thể ra quả được.

Nếu dùng chữ hiệp thông thay cho ở trong thì sẽ như sau “Như cành nho, nếu không hiệp thông với cây nho thì tự nó không thể ra quả được.” Vậy, hiệp thông với Chúa là tương giao dính liền, nhận nhựa sống từ Chúa truyền qua chúng ta. Sứ đồ Phaolô đã viết rất rõ về việc nầy: “Đức Chúa Trời là Đấng thành tín; Ngài đã gọi anh em vào sự tương giao với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta” (1Côrinhtô 1:9). Tương giao với Chúa là nguyên tắc sống còn của mỗi tín hữu.

Nguyên tắc thứ hai là sự tương giao xuất phát từ tình yêu giữa hai phía với nhau. Không ai có thể yêu thương thân mật với người mình không biết. Cho nên, sự biết người kia phải đi trước tình yêu. Hơn nữa tình yêu sâu đậm của tình bạn thân mật sẽ dẫn tới sự hiểu biết sâu hơn về người yêu. Bởi vì tình thân mật sẽ khiến hai người tin cậy nhau và tiết lộ cho nhau biết rõ thêm về mình. Đối với Chúa cũng vậy. Chúng ta chỉ có thể biết Chúa nhiều hơn và nghe tiếng Ngài rõ hơn qua tình yêu mình dành cho Ngài. Mối liên hệ tương giao thân mật chỉ phát triển được qua tình yêu thành thật của mình đối với Chúa. Nếu ai mong mỏi nhận được các ân tứ Chúa ban cho, nhưng chưa bao giờ yêu kính Ngài để thiết lập mối tương giao, thì sẽ phải chờ đợi lâu lắm mà không chắc được.

Khi Đức Chúa Jesus giảng dạy trong nhà hội tại thành Capernaum thì nhiều môn đồ Ngài phê phán rằng lời Ngài dạy khó nghe quá, và nhiều người bỏ đi không theo Ngài nữa (Giăng 6:54–57) “Ai ăn thịt và uống huyết Ta thì được sự sống đời đời; Ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. Vì thịt Ta thật là thức ăn, huyết Ta thật là thức uống. Ai ăn thịt Ta và uống huyết Ta thì ở trong Ta, và Ta ở trong người ấy. Như Cha hằng sống đã sai Ta, và Ta nhờ Ngài mà sống thể nào thì người ăn Ta cũng sẽ nhờ Ta mà sống thể ấy.

(Giăng 6:60–66) “Nhiều môn đồ của Ngài nghe điều nầy thì nói: Lời nầy khó quá, ai mà nghe được? Nhưng Đức Chúa Jêsus tự biết các môn đồ đang xầm xì về điều nầy nên nói rằng: Điều nầy làm cho các con vấp phạm sao? Vậy, nếu như các con thấy Con Người lên nơi Ngài vốn ở trước kia thì sao? Chính thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích gì. Những lời Ta nói với các con là thần linh và sự sống. Nhưng có vài người trong các con không tin. Vì ngay từ đầu, Đức Chúa Jêsus đã biết ai là những người không tin và ai là kẻ phản Ngài. Ngài lại nói: Vì vậy, Ta đã bảo các con rằng nếu Cha không ban cho thì không ai có thể đến với Ta được. Từ lúc ấy, nhiều môn đồ thối lui, không theo Ngài nữa.

Nhưng Phierơ thì không lìa Chúa, ông cứ theo Ngài (Giăng 6:67–69) “Đức Chúa Jêsus nói với mười hai môn đồ: Còn các con cũng muốn thối lui chăng? Si-môn Phierơ đáp: Thưa Chúa, chúng con sẽ theo ai? Chúa có lời của sự sống đời đời. Chúng con đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.

Người nào yêu mến Chúa và tương giao với Ngài thì Ngài mặc khải cho người đó biết về Ngài (Giăng 14:21) “Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ, ấy là người yêu mến Ta. Người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu thương, Ta cũng sẽ yêu thương người, và bày tỏ chính Ta cho người.” Sau đó, Đức Chúa Jesus lại cho biết điều kiện để được Đức Chúa Cha và Ngài yêu thương rồi đến ở với người ấy (Giăng 14:23) “Đức Chúa Jêsus đáp: Nếu ai yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ yêu thương người, Chúng Ta sẽ đến cùng người và ở với người.

Nguyên tắc yêu kính Chúa là mấu chốt được nhận lãnh Đức Thánh Linh (Giăng 14:15–17) “Nếu các con yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ các điều răn Ta. Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác để ở với các con đời đời, tức là Thần Chân Lý mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con, và sẽ ở trong các con.” Mặc dù nguyên tắc tương giao với Chúa là đơn giản nhưng không dễ dàng, bởi vì đường dẫn đến sự sống thì hẹp, khó đi (Mathiơ 7:14) “Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít.” Nó đòi hỏi phải có đức tin chống kẻ thù (1Giăng 5:19) “Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều ở dưới quyền ma quỷ.

Nguyên tắc thứ ba để được tương giao gần gũi với Chúa là phải chịu đọc Kinh Thánh, ghi nhớ rõ Lời Chúa qua thì giờ suy gẫm áp dụng cho mình, rồi tâm sự trình bày nỗi lòng của mình lên Chúa và chú ý những dấu hiệu hay lời phán của Ngài cho mình. Đây là nguyên tắc vô cùng quan trọng cho đời sống tâm linh; bởi vì nếu không suy gẫm để ghi nhớ, nhiều người áp dụng một cách sai trật theo trí nhớ kém cỏi của mình, mà không biết mình nhớ sai, nghĩ sai và hiểu sai. Nếu người khác được Chúa ban ơn mà mình không được thì phải biết rằng nguyên nhân cản trở do mình gây ra, chứ chẳng phải do ai hết. Anh chị em phải hết sức cẩn thận đừng chỉ căn cứ trên một câu Kinh Thánh rồi thắc mắc, phê phán. Hãy xem nhiều câu khác để có cái nhìn toàn diện về lời Chúa hứa.

Nguyên tắc thứ tư là suy gẫm các lời mô tả trong Kinh Thánh có vẻ mâu thuẫn khi so sánh với những câu khác. Ví dụ, sách Khải Huyền miêu tả số người ở thiên đàng thì đông vô số (Khải 7:9) “Sau đó tôi nhìn xem, kìa, có một đoàn người rất đông không ai đếm được, từ các nước, các bộ tộc, các dân tộc, các thứ tiếng, đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm lá kè.” nhưng Đức Chúa Jesus thì dạy rằng số người được cứu thì rất ít (Luca 13:23–24) “Có người thưa với Ngài: Lạy Chúa, có phải chỉ có một số ít người được cứu chăng? Ngài phán với họ: Hãy nỗ lực để vào cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào đó mà vào không được.

Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì những lời trong Kinh Thánh giải thích cho nhau. Những ai chỉ căn cứ một hay vài câu để xem đó là chân lý sẽ rất thất vọng. Không phải mọi câu Kinh Thánh đều được giải nghĩa rõ ràng, cho tới chừng chúng ta thấy chân lý được các câu khác giải nghĩa cho. Vì vậy, ai muốn được cứu một cách chắc chắn thì hãy tương giao gần gũi với Chúa sẽ không bao giờ thất vọng. Thất bại trong đời sống đức tin xảy ra khi mình dùng sự hiểu biết kém cỏi để giải nghĩa Kinh Thánh.

Nguyên tắc thứ năm hãy biết Đức Chúa Jesus là trung tâm và là nguồn sự sống (Giăng 5:39–40) “Các ngươi tra cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời. Chính Kinh Thánh làm chứng về Ta, vậy mà các ngươi không muốn đến với Ta để được sự sống đời đời.” Ngài sẽ mặc khải, bày tỏ chính Ngài cho người nào vâng giữ lời Ngài và tương giao thân mật với Ngài (Giăng 14:21) “Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ, ấy là người yêu mến Ta. Người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu thương, Ta cũng sẽ yêu thương người, và bày tỏ chính Ta cho người.

Một số người hiểu sai và đặt những ước vọng của mình sai chỗ khi theo Chúa. Thay vì Đức Chúa Jesus là trung tâm, tức là nỗ lực trong tâm linh phải tìm kiếm mặt Chúa như Thi Thiên 27:8 Khi Chúa phán: Các con hãy tìm kiếm mặt TaThì lòng con thưa với Chúa rằng:Đức Giê-hô-va ôi! Con sẽ tìm kiếm mặt Ngài,’” thì họ cứ ước ao các món quà Ngài ban chứ không phải là chính Ngài. Được Chúa thì sẽ có tất cả những gì thuộc về Ngài (Rôma 8:32) “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với Con ấy cho chúng ta sao?” Khi người ta đặt sai mục tiêu ưu tiên thì mọi chuyện đều đi trật hướng. Tình yêu chỉ nồng thắm khi hai người thật sự yêu nhau. Hãy đắm mình gần gũi với Lời Chúa và với chính Ngài thì sẽ thấy sự hiện diện của Ngài. Thiếu kiên nhẫn sẽ thất bại.

Nguyên tắc cuối cùng là sự hiểu biết của chúng ta bị giới hạn nên đừng ngã lòng khi chưa biết đáng như phải biết (1Côrinhtô 13:9) “ chúng ta hiểu biết có giới hạn, nói tiên tri cũng có giới hạn.” Những gì ngày nay chúng ta biết về Chúa có thể ví như vài giọt nước trong đại dương bao la. Sẽ đến một ngày chúng ta sẽ biết chân lý trong ý muốn của Chúa cách rõ ràng (1Côrinhtô 13:12) “Hiện nay chúng ta chỉ thấy qua gương một cách mập mờ; đến lúc ấy, chúng ta sẽ thấy mặt đối mặt. Hiện nay tôi biết có giới hạn; đến lúc ấy, tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy.” (Thi Thiên 16:11) “Chúa sẽ chỉ cho con biết con đường sự sống; trước mặt Chúa có trọn niềm hoan lạc, bên phải Chúa có điều vui sướng vô cùng.

Hãy hài lòng với những gì mình đang có do Chúa ban cho. Nếu ai chưa nhận được những điều mong ước thì hãy tự xét mức độ yêu kính Chúa của mình đến đâu? Nếu cầu nguyện không được năm phút thì phải tự hỏi: Trí não của mình bị cái gì chiếm hữu suốt ngày? Tại sao thì giờ dành cho sự tương giao với Chúa quá ít? Nếu mức độ thân mật với Chúa quá thấp, thì nguyên nhân chủ yếu là chậm vâng lời Chúa và hiểu sai Kinh Thánh.

Có vô số điều về Chúa mà chúng ta phải khám phá; có cơ man ơn phước mà Chúa đã ban cho mà chúng ta phải nhận ra để yêu kính Ngài hơn. Lòng tin cậy vào Chúa và tình thân mật với Ngài phải ngày càng gia tăng. Tất cả những điều nầy sẽ đến khi chúng ta dành thì giờ đọc Kinh Thánh và suy gẫm về Chúa tuyệt vời của mình. Để rồi chúng ta sẽ thấy lời chép trong Giêrêmi 31:34 thành sự thật “Chúng sẽ không còn phải dạy bảo người lân cận hay anh em mình rằng: ‘Hãy nhận biết Đức Giê-hô-va!’, vì tất cả đều sẽ biết Ta, từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất, Đức Giê-hô-va phán: Vì Ta sẽ tha thứ gian ác chúng và không nhớ đến tội lỗi chúng nữa.

DoiSongtrongThanhLinh23.docx

Rev. Dr. CTB