Truyền Giáo Vững Vàng, bài 27 Luca 10:5–9 Khi Đức Chúa Jesus sai các môn đồ Ngài đi vào các làng của người Do-thái để rao giảng tin lành của…

Truyền Giáo Vững Vàng, bài 26 Công vụ 26:9-18 Có kiến thức giỏi hoặc biết cách giải quyết các nan đề trong công cuộc truyền giáo mặc dù rất tốt,…

Truyền Giáo Vững Vàng, bài 25 Luca 16:19-31 Nhiều con cái Chúa tin rằng sau khi qua đời họ sẽ được các thiên sứ đem về thiên đàng, nếu khi…

Truyền Giáo Vững Vàng, bài 24 Êphêsô 6:1-3 Trở ngại thường gặp nhất trong việc đem ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến cho người Việt là tín hữu…

Truyền Giáo Vững Vàng, bài 23 2 Côrinhtô 4:3-4 Tín hữu vẫn thường đổ lỗi cho bạn bè hoặc người nghe đạo mà chưa chịu tin Chúa là cứng lòng….

Truyền Giáo Vững Vàng, bài 22 Công Vụ 19:8-20 Chúng ta đã thảo luận về hiệu quả của đời sống Cơ-đốc-nhân là thờ phượng, hiệp thông phục vụ nhau bằng…

Truyền Giáo Vững Vàng, bài 21 1Côrinhtô 13:1–3 Khi bàn về việc sử dụng các ân tứ Chúa ban để phục vụ nhau trong Hội Thánh, chúng ta cần phải…

Truyền Giáo Vững Vàng, bài 20 1Phierơ 4:7-11 Sau khi nghe về các ơn đặc biệt từ Đức Thánh Linh ban cho con cái Ngài, nhiều người trong chúng ta…

Truyền Giáo Vững Vàng, bài 19 1Côrinhtô 12:1-12 Mọi người nào là tín đồ thật của Đức Chúa Jesus đều phải được Đức Thánh Linh ngự vào tâm linh để…

Truyền Giáo Vững Vàng, bài 18 Rôma 8:1-17 Vấn đề mọi tín hữu phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh hoặc bước đi theo Thánh Linh được Kinh Thánh nhắc…

Page 1 of 31 2 3