Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 18 Hêbơrơ 3:12–19 “Thưa anh em, hãy cẩn trọng, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà quay bỏ…

Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 17 Êphêsô 4:11–15 “Chính Ngài đã ban cho một số người làm sứ đồ, một số người làm nhà tiên tri, một số…

Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 16 Công vụ 2:1–8 “Đến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng động từ…

Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 15 Công vụ 10:24–33, 44–46 “Ngày sau đó, họ đến Caesarea. Cornelius cùng với bà con và các bạn thân họp lại tại…

Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 14 Công Vụ 1:8 “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm…

Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 13 Galati 5:22–24 “Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín,…

Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 12 Hêbơrơ 12:1–3 “Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng…

Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 11 1Côrinhtô 6:9–11 “Anh em không biết rằng những kẻ không công chính sẽ chẳng được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời…

Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 10 Công vụ 1:1–5 “Thưa ngài Theophilus, trong sách thứ nhất, tôi đã viết về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy…

Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 09 1Côrinhtô 15:16–19 “Vì nếu người chết không sống lại thì Đấng Christ cũng không sống lại. Và nếu Đấng Christ không sống…

Page 1 of 21 2