Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 15

Công vụ 10:24–33, 44–46

Ngày sau đó, họ đến Caesarea. Cornelius cùng với bà con và các bạn thân họp lại tại nhà, đang chờ đợi họ. Phierơ bước vào, Cornelius ra đón, quỳ dưới chân ông mà lạy. Nhưng Phierơ đỡ ông dậy và nói: Hãy đứng dậy, tôi cũng chỉ là người mà thôi.Sau khi nói chuyện với Cornelius, Phierơ bước vào trong nhà, thấy nhiều người nhóm lại. Ông nói với họ: Các ông biết người Do Thái vốn không được phép giao thiệp hay đến nhà người ngoại quốc; nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho tôi biết rằng chẳng nên gọi một người nào là ô uế hay không tinh sạch. Do đó, khi được mời thì tôi đến ngay, không ngần ngại gì. Vậy tôi xin hỏi vì lý do gì các ông mời tôi đến.Cornelius trả lời: Bốn ngày trước đây, khoảng giờ nầy, tức ba giờ chiều, tôi đang ở nhà cầu nguyện thì thình lình có một người mặc áo sáng lòa hiện ra trước mặt tôi và bảo:’Hỡi Cornelius, lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm và việc bố thí ngươi đã được Đức Chúa Trời ghi nhớ. Vậy, ngươi hãy sai người đến Joppa mời Simon, gọi là Phierơ, đến đây. Ông ấy đang ở với Simon, thợ thuộc da, nhà gần biển.’ Lập tức tôi sai mời ông, và ông đã có lòng tốt đến đây. Vậy bây giờ, tất cả chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời để nghe mọi điều Chúa đã truyền dặn ông.44-46

Khi Phierơ còn đang nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín hữu chịu cắt bì, là những người cùng đi với Phierơ, đều kinh ngạc vì quà tặng là Đức Thánh Linh cũng tuôn đổ trên các dân ngoại nữa. Các tín hữu đó nghe họ nói tiếng lạ và ca ngợi Đức Chúa Trời.

Sau khi Đức Chúa Jesus đã về trời được mười ngày, Đức Thánh Linh giáng xuống đổ đầy trên các môn đồ vẫn trung tín cầu nguyện và chờ đợi trong thời gian đó:

(Công vụ 2:1–4) “Đến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng động từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy những lưỡi như lưỡi lửa xuất hiện, tản ra và đậu trên mỗi người trong họ. Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh cho họ nói.

Biến cố ấy được gọi là sự báp têm bằng Đức Thánh Linh. Khoảng mười năm sau biến cố báp têm Thánh Linh lần đầu tiên cho những tín đồ người Do-thái, Đức Thánh Linh đã giáng xuống những người dân ngoại không phải là người Do-thái tại nhà Cornelius. Có lẽ trong khoảng thời gian mười năm ấy, mỗi lần các tân tín hữu Do-thái được báp têm Thánh Linh đều có các hiện tượng đặc biệt kèm theo; cho nên, khi thấy hiện tượng ấy cũng được ban cho dân ngoại thì các tín đồ người Do-thái tháp tùng Phierơ vô cùng kinh ngạc; vì người Do-thái vẫn cho rằng các dân ngoại đều bị ô uế, không đáng hưởng Thánh Linh (Công vụ 10:45) “Các tín hữu chịu cắt bì, là những người cùng đi với Phierơ, đều kinh ngạc vì quà tặng là Đức Thánh Linh cũng tuôn đổ trên các dân ngoại nữa.

Tuy nhiên, chúng ta hãy xem xét vài khía cạnh khác của câu chuyện; bởi vì sự báp têm bằng Đức Thánh Linh hầu như không xảy ra ở hầu hết các Hội Thánh của Chúa giữa người Việt tại Mỹ. Nguyên do nào, hoặc những người Ý tụ tập ở nhà đội trưởng Cornelius đã đáp ứng các điều kiện đòi hỏi gì của Chúa, để Ngài tuôn đổ Đức Thánh Linh trên họ, dù họ chưa nhận phép báp têm bằng nước? Khi chúng ta biết rằng vì Chúa không thiên vị ai cả, thì chúng ta có chút hi vọng nào nếu mình cũng đáp ứng được các điều kiện đòi hỏi đó không? (Rôma 3:22) “Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, ban cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả.” Hãy nhớ rằng mọi người là thân hữu hay bà con của ông Cornelius không biết một chút gì về Đức Chúa Jesus hay món quà Thánh Linh mà họ sẽ được. Điều duy nhất họ có là lòng khắc khoải được biết về Đức Chúa Trời.

Vậy, điều kiện đầu tiên họ có là một động lực đúng và trong sạch. Suốt ba ngày chờ đợi sứ đồ Phierơ đến theo lời thiên sứ bảo hãy đi mời ông, chắc chắn Cornelius đã vui mừng kể rõ mọi chi tiết về cuộc gặp gỡ vô cùng bất ngờ với vị thiên sứ khi ông đang cầu nguyện, cho mọi người được ông mời đến. Cho nên, tâm trạng của họ là náo nức muốn thấy và nghe người mà thiên sứ bảo hãy đi mời về; chứ họ chưa có một ý niệm nào về việc sẽ xảy ra:

(Công vụ 10:30–33) “Cornelius trả lời: “Bốn ngày trước đây, khoảng giờ nầy, tức ba giờ chiều, tôi đang ở nhà cầu nguyện thì thình lình có một người mặc áo sáng lòa hiện ra trước mặt tôi và bảo: ‘Hỡi Cornelius, lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm và việc bố thí ngươi đã được Đức Chúa Trời ghi nhớ. Vậy, ngươi hãy sai người đến Joppa mời Simon, gọi là Phierơ, đến đây. Ông ấy đang ở với Simon, thợ thuộc da, nhà gần biển.’ Lập tức tôi sai mời ông, và ông đã có lòng tốt đến đây. Vậy bây giờ, tất cả chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời để nghe mọi điều Chúa đã truyền dặn ông.

Khi so sánh động lực của họ với ý muốn của chúng ta ngày nay đang khi chờ được Chúa báp têm Thánh Linh cho mình, thì rất khác. Bây giờ chúng ta không thể nào có tâm trạng giống người tại nhà Cornelius thời đó, vì chúng ta đã biết Chúa rồi. Cho nên, có động lực đúng và trong sạch là vô cùng quan trọng.

Động lực đúng và trong sạch là: Con sẵn sàng tiếp nhận sự đổ đầy Thánh Linh của Chúa trên con. Con sẽ vui nhận vì món quà nào của Cha cũng vô cùng quý báu; dù Cha không ban gì hết thì con vẫn tạ ơn và yêu kính Cha. Con sẽ không ganh tị với người được Cha ban ơn. Đấy mới là động lực đúng và trong sạch. Bởi vì có một số người mong mỏi được báp têm Thánh Linh để có thể nói tiếng lạ hoặc nói tiên tri, hoặc chữa bệnh, hay đuổi quỷ, hoặc được biết các việc sẽ đến, vv. Mặc dù những sự ước ao đó đều tốt, nhưng câu hỏi đặt ra là: Mình muốn được các ân tứ đó để làm gì? Nhằm mục đích gì? Thật ra, nếu chúng ta muốn được báp têm Thánh Linh để được gần gũi thân mật hơn với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Jesus; rồi cũng muốn được xức dầu để có khả năng hoàn thành sứ mạng Cha giao cho đời mình. Ấy là hai lý do rất chính đáng cho sự ao ước thánh thiện.

Quyết định tiếp theo là phải tự xét xem mình có thật lòng muốn được báp têm Thánh Linh hay không? Nếu biết trước rằng Đức Thánh Linh sẽ có toàn quyền điều khiển và dẫn dắt chúng ta theo chương trình và ý muốn của Ngài, liệu chúng ta có sẵn lòng vâng theo tiếng Ngài hay không? Sẽ có người lập luận rằng: Nếu Chúa đã chọn và điều khiển thì ai mà cãi lại được? Thuở rất xa xưa ở thiên đàng có cherub Lucifer được xức dầu làm cherub che phủ, nhưng cherub địa vị cao tột đỉnh ấy đã sa ngã (Ezekiel 28:14–15) “Ngươi là một cherub được xức dầu đang che phủ; Ta đã lập ngươi lên trên núi thánh của Đức Chúa Trời; ngươi đã đi dạo giữa các hòn đá sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn, từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến khi thấy sự gian ác trong ngươi.

Những điều ước ao khác nhau của mỗi tín hữu ở trần gian sẽ phải bị thử thách. Nếu Chúa muốn chúng ta từ bỏ điều mình ưa thích, để Ngài có thể sử dụng cho sự ích lợi của Vương quốc Đức Chúa Trời, thì liệu có còn mong được báp têm Thánh Linh nữa không? Hay vì sợ quá nên từ chối không còn nghĩ đến chuyện nhận lãnh quyền năng để phục vụ Chúa nữa?

Điều kiện thứ ba liên quan mật thiết tới điều kiện thứ nhì: Sẵn sàng vâng phục ý Chúa và trải lòng mình ra để được Ngài tẩy sạch. Điều nầy có nghĩa là đến với Chúa cách riêng tư, xưng ra mọi tội lỗi mà mình biết đã phạm. Có thể chúng ta sẽ không nhớ hết, nhưng tất cả các tội lỗi đang phạm thì phải quyết chí từ bỏ (1Giăng 1:9) “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.” Đối phó với những điều không đẹp lòng Chúa mà mình đang ưa thích là rất khó đối với người chưa quen với sự đòi hỏi của Ngài. Đừng nghĩ rằng Chúa nhượng bộ vì Ngài yêu thương chúng ta. Cho tới khi nào chúng ta nhận ra sự thánh khiết của Chúa là thanh sạch như thế nào thì mới biết ghê tởm sự ô uế của tội lỗi mà trước đây mình từng ôm ấp. Chưa biết sự vâng phục Chúa cách hoàn toàn là ra sao thì không thể kinh nghiệm được sự thanh tẩy linh hồn theo ý Chúa muốn. Chúa sẽ khuyên giục và sửa trị kẻ muốn được Ngài sử dụng.

Có một số việc vẫn thường diễn ra trong xã hội nhưng bị Chúa gớm ghét, mà số tín hữu ít đọc Kinh Thánh chưa biết rõ, rồi vì không được chỉ dẫn nên không biết gì về các việc sai trật ấy. Đó là mọi việc liên quan tới thuật số, tử vi, bói toán, chiêu hồn, thiền định, thôi miên, ma thuật, tham dự các buổi cúng quảy, cất chứa hình ảnh ngoại giáo – dâm uế, thực hiện phong tục dân tộc mà không biết gì về ý nghĩa của các tục lệ ấy, hoặc ghiền xem các phim ảnh bạo lực và dâm dật thế tục, vv. Những điều vừa kể chỉ là một phần nhỏ trong vô số điều ma quỷ tạo ra để nhử người ta lọt vào bẫy của chúng. Những ai muốn được Chúa dùng cho công việc Ngài thì phải sẵn lòng chịu Ngài thanh tẩy tâm hồn bị nhiễm bẩn các thói quen thế tục của mình.

Những ai đã có động lực đúng và trong sạch, thật lòng muốn được nhận lãnh báp têm Thánh Linh, và sẵn sàng vâng phục ý Chúa rồi được Ngài tẩy sạch đời mình khỏi mọi thứ ô uế thế gian, thì không gì có thể ngăn cản người ấy tiếp nhận báp têm bằng Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, không phải sự báp têm ấy tự động đến. Người nào muốn thì người ấy phải cầu xin Chúa và hứa nguyện tận hiến đời mình cho Ngài. Muốn được Chúa dùng cho việc nào thì cứ trình dâng với Chúa việc đó trong lời cầu nguyện của mình:

Thi Thiên 37:4 Cũng hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.

Giăng 15:7 Nếu các con cứ ở trong Ta và lời Ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó.

Nếu chúng ta biết chắc mình là thánh đồ, nghĩa là Đức Thánh Linh đang làm Chủ tâm linh mình, thì sự muốn được báp têm Thánh Linh là sẵn lòng nhường luôn phần hồn cho Ngài làm Chủ, cai trị và hướng dẫn mình trọn đời. Ngài sẽ vui nhận sự tận hiến của chúng ta. Miễn rằng sự ao ước đó không phải là quyết định nhất thời.

Lợi ích của phép báp têm bằng Đức Thánh Linh trên con cái Chúa là có mối tương giao thân mật hơn với Chúa; đói khát Lời Ngài hơn trước; có khả năng hiểu biết Lời Chúa cách sâu nhiệm hơn; nếp sống cầu nguyện trò chuyện với Chúa tăng tiến và có thể cầu nguyện lâu dài; được Đức Thánh Linh bắt đầu dạy dỗ rõ ràng vì Ngài biết con cái Ngài sẽ vâng lời và hiểu; tâm trí được đổi mới; đời sống thánh hóa ngày càng hơn; được khải thị về những điều trước kia mình chưa biết; có thêm tri thức đặc biệt; chín trái của Đức Thánh Linh được hoàn thiện hơn nữa; được ban cho nhiều ân tứ đặc biệt của Đức Thánh Linh

(1Côrinhtô 12:8–11) “Người nầy được Thánh Linh ban cho lời nói khôn ngoan; do cùng một Thánh Linh, người khác nhận được lời nói tri thức. Cùng một Thánh Linh ban cho người nầy đức tin; do cùng một Thánh Linh, người khác nhận được ân tứ chữa bệnh. Người thì được làm các phép lạ, người thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần linh, người thì được nói các thứ tiếng lạ, người thì được thông dịch các thứ tiếng ấy. Tất cả những điều nầy là công việc của cùng một Thánh Linh; Ngài ban phát ân tứ cho từng người tùy theo ý Ngài;” rồi được nghe tiếng Chúa chỉ dẫn trò chuyện rất rõ ràng; nhìn thấy và xem xét sự việc rõ hơn; được cho biết những việc sẽ đến; biết thương xót và có lòng nhân ái; được Chúa dùng bày tỏ quyền năng của Ngài, vv.

Ích lợi là rất nhiều. Hãy suy xét để lập quyết định đúng; hầu cho Đức Chúa Jesus có thể ban báp têm bằng Đức Thánh Linh cho nhiều người trong chúng ta.

HieuBietCacDieuCanBan15.docx

Rev. Dr. CTB