Tìm Biết Ý Chúa, bài 22 1Giăng 5:6–13 Trong bài trước, chúng ta đã nhận ra rằng ai có đức tin đúng vào chân lý là bí quyết hiệu quả…

Tìm Biết Ý Chúa, 21 1Giăng 5:1–5 Nếu nếp sống đức tin của chúng ta luôn êm đềm như dòng sông xuôi chảy, thì chẳng có điều chi đáng nói….

Tìm Biết Ý Chúa, bài 19 Galati 6:7–8 Nền móng của đời người là kết quả hay hậu quả, vừa thừa hưởng từ tổ phụ, vừa do những hành vi…

Tìm Biết Ý Chúa, bài 18 Mathiơ 15:22–28; Mác 5:25–34 Đời sống trong quá khứ, hiện tại và tương lai của mọi người đã từng sống, đang và sẽ sống…

Tìm Biết Ý Chúa, bài 17 Mathiơ 6:6 Đức Chúa Jesus phán: “Hãy xin, sẽ được, hãy tìm, sẽ gặp, hãy gõ cửa, cửa sẽ mở ra” (Mathiơ 7:7). Nhiều…

Tìm Biết Ý Chúa, bài 16 Công vụ 1:1–3 Từ khoảng hơn hai phần ba thế kỷ trước tới nay, giới vô thần trong các lãnh vực khoa bảng và…

Tìm Biết Ý Chúa, bài 15 Mathiơ 26:49–52 Trong tuần nầy, con cái Chúa khắp nơi đều kỷ niệm về sự thương khó của Đức Chúa Jesus. Mọi chi tiết…

Tìm Biết Ý Chúa, bài 14 1 Các Vua 2:1–4 Vị vua thứ nhì của vương quốc Israel, David, là một người được Đức Chúa Trời kể là đẹp lòng…

Tìm Biết Ý Chúa, bài 13 Châm Ngôn 3:13 Ai ở trên đời đều muốn có một đời sống hạnh phúc, nhưng không phải mọi người quan niệm giống nhau…

Tìm Biết Ý Chúa, bài 12 Ma-thi-ơ 7:24–27 Trong Hội-thánh có người tin Chúa, có người theo đạo, cũng có người chưa biết rõ mình tin cái gì hoặc theo…

Page 1 of 31 2 3