Lễ Ngũ Tuần 2021 Công vụ 2:1–13 Đức Thánh Linh giáng lâm tại Jerusalem, thành lập Hội Thánh của Đức Chúa Jesus Christ, vào ngày lễ Ngũ Tuần đầu tiên…

Lễ Ngũ Tuần 2 Côrinhtô 2:14–16 Hôm nay, chúng ta kỷ niệm sự giáng lâm của Đức Thánh Linh làm thành hình Hội-thánh của Đức Chúa Jesus Christ. Qua bao…