Xuất Ai Cập, bài 35 Xuất Ai-Cập 36:8 – 40:38 Từ 36:8 trở đi cho tới hết 39:31, ngoại trừ các câu 38:21–31, thì đã được giải nghĩa ở đoạn…

Xuất Ai Cập, bài 34 Xuất Ai Cập 35:1 – 36:7 Da mặt Môi-se phản chiếu vinh quang của Chúa là bằng chứng ông đã nhận lãnh mọi mệnh lệnh…

Xuất Ai-Cập, bài 33 Xuất Ai-Cập 34:18–35 Đức Chúa Trời nhắc lại hai điểm chính trong giao ước Ngài đã lập với Israel, là các bổn phận mà họ phải…

Xuất Ai-Cập, bài 32 Xuất Ai-Cập 34:1–17 Kinh-thánh không nói ai làm hai bảng đá trước đây, hay Đức Chúa Trời đã viết gì trên bảng ấy. Người đọc tin…

Xuất Ai-Cập, bài 31 Xuất Ai-Cập 33:1–23 Ngay trước lúc Môi-se rảy huyết giao ước trên dân Israel ở chân núi Si-na-i, Đức Chúa Trời hứa sai một Thiên Sứ…

Xuất Ai Cập, bài 30 Xuất Ai Cập 32:15–35 Sau khi nghe Chúa phán, Môi-se vội vàng đi xuống núi, hai tay ông ôm hai bảng đá Chứng Ước. Hai…

Xuất Ai Cập, bài 29 Xuất Ai Cập 32:1–14 Chỉ hơn một tháng trước, người Israel đã thề thốt “Chúng tôi sẽ làm theo và tuân giữ mọi lời Đức…

Xuất Ai-cập, bài 28 Xuất Ai-Cập 31:1–18 Mặc dù Môi-se đã được Đức Chúa Trời chỉ dẫn mọi điều cần thiết để xây dựng Đền Tạm, về hình dạng, kích…

Xuất Ai Cập, bài 27 Xuất Ai-cập 30:11–38 Trong suốt sách Xuất Ai-cập, một câu được lặp lại nhiều lần là: “Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se” (11); mặc dù…

Xuất Ai-cập, bài 26 Xuất Ai-Cập 30:1–10 Vì lý do nào mà đến chỗ nầy mới có sự chỉ dẫn về bàn thờ xông hương thì không ai biết; tuy…

Page 1 of 41 2 3 4