Tâm Linh Trường Thành, 33 Mathi ơ 3:1–12 Kinh Thánh và kinh nghiệm của những người thật lòng tin Chúa cho biết Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta thắng…

Tâm Linh Trưởng Thành, 32 Rôma 8:1–17 Người chưa trải qua kinh nghiệm được giải thoát khỏi tâm tánh xấu của bản ngã cũ, mà muốn đi trên tiến trình…

Tâm Linh Trưởng Thành, 31 Giăng 16:23–27 Ai học Kinh Thánh đều biết Đức Chúa Jesus là Đầu của Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài, và mọi tín…

Tâm Linh Trưởng Thành, 30 Giăng 16:23–27 Có lẽ con cái thật của Chúa đều ước ao các hiện tượng Đức Thánh Linh giáng lâm tiếp tục tái diễn không…

Tâm Linh Trưởng Thành, 29 Giô-Suê 3:15–16 Kinh Thánh Cựu Ước không phải chỉ là những sách đề cập tới lịch sử của dân Israel, luật pháp của Đức Chúa…

Tâm Linh Trưởng Thành, 28 Công Vụ 1:4–8 Mọi con cái thật của Chúa đều ước ao nhận được phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Ông Giăng Baptist là người…

Tâm Linh Trưởng Thành, 27 1Côrinhtô 2:14–16 Sau khi tin Chúa, tâm tánh xác thịt của một số người được Đức Thánh Linh biến đổi khiến tâm tánh họ trở…

Tâm Linh Trưởng Thành, 26 Hêbơrơ 4:1–6 Ai thật lòng tin Chúa thì rất muốn được nghe tiếng Chúa phán với mình. Ai cũng đọc được Logos, nhưng không có…

Tâm Linh Trưởng Thành, 25 Giăng 16:1–15 Nguyên tắc căn bản để nhận Rhema là phải có sự hiện diện của Ba Ngôi Đức Chúa Trời ở trong lòng để…

Tâm Linh Trưởng Thành, 24 Giăng 14:1–23 Khi gặp tình cảnh rất nguy nan hết khả năng giải quyết, người ta cầu khẩn các thần vô hình, mà họ nghe…

Page 1 of 41 2 3 4