Vương Quốc Đức Chúa Trời, bài 05   Ma-thi-ơ 13:24–43 Chúng ta đã xem xét qua và biết rằng Vương Quốc Đức Chúa Trời thiết lập trong lòng người nào…

Vương Quốc Đức Chúa Trời, bài 04 Ma-thi-ơ 13:3–9 Chúng ta đã tìm hiểu qua Kinh-thánh và biết ý nghĩa của Vương-quốc Đức Chúa Trời là sự cai trị của…

Vương Quốc Đức Chúa Trời, bài 3 Daniel 4:34 Khi nói về vương quốc, rất nhiều chỗ trong Cựu-ước đề cập đến quyền cai trị của một vị vua nào…

Vương-quốc Đức Chúa Trời, bài 02 Luca 4:43 Hầu hết các học giả Kinh-thánh đều đồng ý rằng, Vương quốc Đức Chúa Trời là trung tâm trong các sứ điệp…

Vương-quốc Đức Chúa Trời, bài 1 Công vụ 1:3 Khi dạy dỗ đoàn dân đừng lo lắng gì về cuộc sống vật chất ở trần gian, Đức Chúa Jesus phán…