Bài Học Cuối Năm 2023 Rôma 1:16–17 “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người…

Giáng Sinh 2023b Êphêsô 1:7 “Vì trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài.“ Vào thời…

Giáng Sinh 2023a Giăng 1:14 “Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật…

Bài học Mùa Giáng Sinh, bài 2 Luca 1:1–4 Có một người nói rằng ông đã tin Chúa sau khi đọc sách Phúc Âm thứ năm. Ai nghe cũng phì…

Bài Học Mùa Giáng Sinh Hêbơrơ 1:1–3 Đức Chúa Jesus tuyên bố Ngài đến thế gian để làm chứng cho chân lý (Giăng 18:37b). Tổng trấn Ponce Pilate kinh ngạc…

Giáng Sinh 20 Luca 2:10–11 “Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay tại thành David,…

Giáng Sinh 02 Ma-thi-ơ 1:18–25 Tại sao Đức Chúa Trời phải đến và bằng lòng ở với loài người chúng ta? Kinh-thánh đã cho biết Ngài là vô cùng thánh…

Giáng Sinh 2016a Lu-ca 1:5–45 Những người có thói quen suy gẫm Kinh-thánh thường có vài thắc mắc về lịch sử mà không ai giải thích cho. Bởi vì chuyện…