Bài học Mùa Giáng Sinh, bài 2 Luca 1:1–4 Có một người nói rằng ông đã tin Chúa sau khi đọc sách Phúc Âm thứ năm. Ai nghe cũng phì…

Bài Học Mùa Giáng Sinh Hêbơrơ 1:1–3 Đức Chúa Jesus tuyên bố Ngài đến thế gian để làm chứng cho chân lý (Giăng 18:37b). Tổng trấn Ponce Pilate kinh ngạc…

Giáng Sinh 20 Luca 2:10–11 “Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay tại thành David,…

Giáng Sinh 02 Ma-thi-ơ 1:18–25 Tại sao Đức Chúa Trời phải đến và bằng lòng ở với loài người chúng ta? Kinh-thánh đã cho biết Ngài là vô cùng thánh…

Giáng Sinh 2016a Lu-ca 1:5–45 Những người có thói quen suy gẫm Kinh-thánh thường có vài thắc mắc về lịch sử mà không ai giải thích cho. Bởi vì chuyện…