Thư Philíp, bài 01 Vai Trò của Hội Thánh Philíp Philíp 1:1–6 Philíp là thành phố quan trọng nhất ở phía Tây của xứ Maxêđoan. Người dân đã dùng tên…

Thư Philíp, bài 02 Tâm Tình của Phaolô Philíp 1:7–20 Sự tin chắc của Phaolô về ‘việc lành,’ mà tín hữu ở Philíp sẽ được Đức Chúa Trời thực hiện…

Thư Philip, bài 03 Điều Cần Thiết Hơn Philíp 1:21–30 Trong phần nầy Phaolô bộc lộ những suy nghĩ của lòng ông về sự sống và sự chết: “Đối với…

Thư Philíp, bài 04 Học Theo Gương Đức Chúa Giêxu Philíp 2:1–11 Trong phần nầy, vị sứ đồ nói thêm những lời khuyên giục về các bổn phận của Cơ-đốc-nhân….

Thư Philíp, bài 05 Rạng Ngời Như Sao Sáng Philíp 2”12–30 Sự cứu rỗi mà mỗi con cái Chúa nhận được hiện nay là sự cứu rỗi linh hồn của…

Thư Philíp, bài 06 Điều Cao Quý Nhất Philíp 3:1–21 Hội Thánh Philíp đang bị quấy rối bởi những giáo sư của Do-thái-giáo, đem việc giữ luật pháp Môise trộn…

Thư Philíp, bài 07 Những Lời Khuyên Nhủ Quý Báu Philip 4:1–9 Tiếp tục nói về những điều ở cuối đoạn trước, sứ đồ Phaolô khuyên độc giả của thư…

Thư Philíp, bài 08 Cảm Ơn Lòng Quan Tâm Philíp 4:10–23 Phaolô dùng cơ hội nầy để cảm ơn sự quan tâm của tín hữu ở Philíp dành cho ông:…