Sách Công Vụ, bài 47 Công Vụ 27:1–44; 28:1–31 Rô-ma, kinh đô của đế quốc La-mã, có hai sắc thái đặc biệt. Với quyền lực chính trị và quân sự…

Sách Công Vụ, bài 46 Công Vụ 26:12–32 Đây là lời tự thuật lần thứ ba của Phao-lô về sự kiện Đức Chúa Giêxu hiện ra với ông bằng ánh…

Sách Công Vụ, bài 45 Công Vụ 25:1–27; 26:1–11 Nghỉ ngơi ba ngày sau khi nhậm chức, Porcius Festus, từ Caesarea lên Giê-ru-sa-lem để gặp nhóm người lãnh đạo dân…

Sách Công Vụ, bài 44 Công Vụ 23:12–35; 24:1–27 Những người Do-thái âm mưu giết Phao-lô không biết rằng Chúa đang bảo vệ ông. Người ta quyết chí bênh vực…

Sách Công Vụ, bài 43   Công Vụ 22:1–30; 23:1–11 Trong lần nói chuyện đầu tiên với quần chúng Do-thái ở Giê-ru-sa-lem, Phao-lô kể lại biến cố gặp Đức Chúa…

Sách Công Vụ, bài 42 Công Vụ 21:15–40 Sau những thành công vẻ vang ở Ma-xê-đoan và Tiểu Á, Phao-lô viết thư cho Hội-thánh tại Rôma cho biết kế hoạch…

Sách Công Vụ, bài 41 Công Vụ 21:1–14 Trên đường về Giê-ru-sa-lem, đoàn của Phao-lô đi bằng tàu biển. Vào thời bấy giờ, tàu biển đều chạy bằng buồm và…

Sách Công Vụ, bài 40 Công Vụ 20:17–38 “Từ Mi-lê, Phaolô nhắn tin sang Ê-phê-sô, mời các trưởng lão của Hội-thánh đến gặp ông” (17). Với uy quyền của một…

Sách Công Vụ, bài 39                                   Công Vụ 20:1–16 Sứ đồ Phao-lô chẳng khi…

Sách Công Vụ, bài 38 Công Vụ 19:21–41 Trước khi xem xét phần sau của đoạn 19, chúng ta cần biết bối cảnh sự thờ kính nữ thần Đi-anh của…

Page 1 of 51 2 3 5