Lê-vi-ký, bài 20 Lê-vi-ký 27:1–34 Muốn được kể là sự khấn nguyện chính thức không thể thay đổi thì phải công khai thốt ra lời nói rõ ràng. Theo luật…

Lê vi ký, bài 19 Lê-vi-ký 26:1–46 Có học giả cho rằng trong nguyên bản văn Hê-bơ-rơ thì hai câu đầu đoạn nầy thuộc về đoạn trước, nằm ở phần…

Lê-vi-ký, bài 18 Lê-vi-ký 25:35–55 Vào thời mà chế độ nô lệ đang hồi cực thịnh, các dân tộc dễ dàng thù nghịch tranh chiến với nhau, người ta nỗ…

Lê-vi-ký, bài 17 Lê-vi-ký 25:1–34 Trong lúc dân Israel đang đóng trại dưới chân núi Si-nai, Đức Chúa Trời truyền các lệnh đặc biệt về lúc dân Israel sẽ sống…

Lê-vi-ký, bài 16 Lê-vi-ký 24:1–23 Bố cục của đoạn Kinh-thánh có bốn phần rõ ràng: 1) Luật về thắp đèn trong gian thánh Đền Thờ (1–4), 2) Luật về bánh…

Lê-vi-ký, bài 15 Lê-vi-ký 23:1–44 Ngày sa-bát, ngày Thứ Bảy của mỗi tuần, đã được Đức Chúa Trời định là ngày mọi người Israel phải nghỉ tất cả các công…

Lê vi ký, bài 14 Lê-vi-ký 22:1–33 Đức Chúa Trời lại tiếp tục dặn dò A-rôn và các con của ông về những điều xúc phạm đến sự thánh khiết…

  Lê-vi-ký, bài 13 Chức Tế Lễ và Lễ Vật Thánh Lê-vi-ký 21:1–24 Luật về sự thanh sạch và thánh khiết dành cho mọi người Israel được chép từ đoạn…

  Lê-vi-ký, bài 12 Lê-vi-ký 20–21 Đáng lý ra, đoạn 20 phải tiếp ngay theo đoạn 18; bởi vì phần nầy công bố những hình phạt về các tội lỗi…

Lê-vi-ký, bài 11 Lê-vi-ký 19:1–37 Đoạn nầy cũng được gọi là Mười Điều Răn mở rộng; vì phần trước nói về luân thường, đạo lý trong phạm vi gia đình,…

Page 1 of 21 2