Phúc Âm Giăng, bài 37 Giăng 21:1–25 Đức Chúa Giêxu hiện ra gặp bảy môn đồ Ngài trong khung cảnh nghề đánh cá cũ của họ vào lúc họ không…

Phúc Âm Giăng, bài 36 Giăng 20:1–31 <p”>Đức Chúa Giêxu đã sống lại vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lễ; cho nên, chúng ta gọi ngày đầu tiên…

Phúc Âm Giăng, bài 35 Giăng 19: 1–42 Tính hèn hạ và bất công của tổng trấn Pilate đối với Đức Chúa Giêxu bộc lộ rõ: Truyền đánh đòn người…

Phúc Âm Giăng, bài 34 Giăng 18:1–40 Các chi tiết trong vài câu đầu nhắc lại nơi nghỉ đêm của Đức Chúa Giêxu và các sứ đồ Ngài tại Giêrusalem…

Phúc Âm Giăng, bài 33 Giăng 17:1–26 Giăng ghi lại lời Đức Chúa Giêxu cầu nguyện sau khi Ngài tâm sự với các môn đệ mình lần cuối trước khi…

Phúc Âm Giăng, bài 32 Giăng 16:12–33 Mặc dù Đức Chúa Giêxu đã dạy các môn đồ Ngài rất nhiều điều, nhưng còn thêm nhiều điều nữa Ngài chưa thể…

Phúc Âm Giăng, bài 31 Giăng 16:1–11 Những lời dặn dò của Đức Chúa Giêxu cũng là thông báo trước về những việc sẽ xảy ra cho những ai thật…

Phúc Âm Giăng, bài 30 Giăng 15:13–27 Đức Chúa Giêxu chỉ truyền cho các môn đồ Ngài và chúng ta ngày nay một điều răn – nghe qua có vẻ…

Phúc Âm Giăng, bài 29 Giăng 15:1–27 Trong phần nầy, Đức Chúa Giêxu đã dùng hình ảnh cây nho rất thông thường vào thời ấy, làm một ví dụ rất…

Phúc Âm Giăng, bài 28 Giăng 14:16–31 Trong giáo huấn thiết tha nhất, Đức Chúa Giêxu bảo các môn đồ hãy dùng tình thương Ngài đối với họ làm mẫu…

Page 1 of 41 2 3 4