Sáng Thế Ký, bài 52 Sáng-thế-ký 50:1–26 Sự qua đời của Gia-cốp đem lại niềm thương tiếc vô cùng cho tất cả các con của ông, nhưng có lẽ Giô-sép…

Sáng Thế Ký, bài 51 Sáng Thế Ký 49:1–33 Vào lúc Gia cốp sắp qua đời, chắc chắn các con trai của ông đã tề tựu đông đủ trong nhà…

Sáng Thế Ký, bài 50 Sáng-thế-ký 48:1–22 “Sau các việc đó, người ta báo cho Giô-sép:‘Cha ngài bị bệnh’” (1). Tức là sau khi Giô-sép vâng lời lo sắp xếp…

Sáng Thế Ký, bài 49 Sáng-thế-ký 47:1–31 Sau khi tiếp đón cha, các anh em và cả gia đình tại Gô-sen, Giô-sép trở về yết kiến Pha-ra-ôn để tâu trình…

Sáng Thế Ký, bài 48 Sáng-thế-ký 46:1–34 Một lời tiên tri vô cùng quan trọng từ Đức Chúa Trời truyền cho Áp-ra-ham về dòng dõi của ông: “Con phải biết…

Sáng Thế Ký, bài 47 Sáng-thế-ký 44:1–45:28 Giô-sép vừa muốn giữ Benjamin ở lại với mình, vừa muốn thử lòng các anh xem họ có ghét người con khác của…

Sáng Thế Ký, bài 46 Sáng-thế-ký 43:1–34 Với một nạn đói trầm trọng, cả nhà Gia-cốp phải ăn dè xẻn lắm, vì số miệng ăn thì nhiều mà lượng lúa…

Sáng-Thế-Ký, bài 45 Sáng-thế-ký 42:1–38 Có lẽ Gia-cốp thấy những người Ca-na-an đem lúa mì mua từ Ai-cập về, hay nghe hàng xóm láng giềng mách bảo nhau về nơi…

Sáng Thế Ký, bài 44 Sáng-thế-ký 41:1–57 Chắc chắn Giô-sép phải ở tù một quãng thời gian nào đó trước khi được quản ngục giao cho nhiệm vụ quản lý…

Sáng Thế Ký, bài 43                                                  …

Page 1 of 61 2 3 6