Hiểu Biết sự Sáng Tạo, bài 05 Sáng Thế 1:24–31 Nếu chúng ta đã nhận ra rằng những Yom sáng tạo của Chúa từ thứ nhất tới thứ năm là…

Hiểu Biết Sự Sáng Tạo, bài 04 Sáng Thế 1:20–23 Tới giai đoạn nầy, đã có biển, đất khô, thực vật, cây ăn trái, và các dấu hiệu chuyển mùa,…

Hiểu Biết Sự Sáng Tạo, bài 03 Sáng Thế 1:9–19 Sau YOM sáng tạo thứ nhì, cả trái đất vẫn còn bị nước bao phủ. Để có thể nắm vững…

Hiểu Biết Sự Sáng Tạo, bài 02 Sáng Thế 1:3–8 Hai chương đầu của sách Sáng Thế nằm trong những phần quen thuộc nhất của Kinh Thánh; cho nên, nhiều…

Hiểu Biết Sự Sáng Tạo, bài 01 Sáng Thế 1:1–5 Nói về xuất xứ của hành tinh chúng ta, đã có một số điều tin tưởng và lý thuyết về…