Các Vấn Đề Quan Trọng, 33

pentecost

Công Vụ 2:1–33

Mọi con cái thật của Chúa đều ước ao những diễn biến trong lễ Ngũ-tuần năm xưa tiếp tục tái diễn không ngừng giữa Hội-thánh của Chúa ngày nay. Hạnh phúc biết bao khi Hội-thánh cứ được trang bị quyền năng của Đức Thánh Linh để rao truyền Tin-mừng, đem ơn cứu độ đến cho nhiều người đang sống trong sự tuyệt vọng, những người không thể thoát ra khỏi vô số điều bất hạnh và tội lỗi trong đời.

Xem xét những phép lạ nhiệm mầu trong thời sơ lập của Hội-thánh sau khi nhận phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, chắc hẳn mọi tín hữu đều hào hứng và chìm ngập trong niềm hoan lạc không thể diễn tả bằng lời (Công vụ 3:2–8; 5:12–21; 6:7–8).

Tất cả những điều tuyệt vời ấy đều diễn ra sau khi các môn đồ được trang bị quyền năng như lời Đức Chúa Giêxu đã phán dặn: “Đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các con đã nghe Ta nói. Vì Giăng đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa các con sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh….. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất (1:4–5, 8).

Như thế, sự báp têm bằng Đức Thánh Linh chỉ nhằm một mục đích: Được nhận quyền năng để làm chứng nhân cho Chúa.

Mục đích ấy chưa bao giờ thay đổi; chỉ có những cách giải thích của người ta nhằm phục vụ các mục tiêu ích kỷ mới đi sai trật với mục đích của Đức Thánh Linh.

Một số hệ phái căn cứ trên các hiện tượng do Kinh-thánh mô tả rồi suy diễn đó là mục đích của sự báp têm bằng Đức Thánh Linh; lập trường ấy làm cho một số tín hữu vì lòng chân thành, đã khát khao được nhận phép báp têm đó vì một mục tiêu rất sai lạc là được ơn nói tiếng lạ.

Chẳng câu nào của Kinh-thánh nói như thế, và khi Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho con cái Ngài cũng không phải mục đích ấy.

Mục đích chủ yếu của Đức Chúa Giêxu khi ban phép báp têm Đức Thánh Linh cho các môn đồ Ngài là để họ nhận lãnh quyền năng làm chứng nhân cho Ngài.

Cho nên ngày nay nếu tín hữu nào muốn được Chúa ban báp têm Thánh Linh, thì người đó phải hiểu rằng mình hứa nguyện sẽ làm chứng nhân cho Chúa, tức là tích cực rao truyền phúc âm bằng năng lực và ân tứ được Ngài ban cho.

Chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi nhận thấy ngày nay chỉ có một số ít tín hữu được ban cho phép báp têm bằng Đức Thánh Linh; bởi vì Đức Chúa Trời biết rõ tâm địa của mọi người đi nhà thờ mỗi Chúa Nhật hàng tuần đối với mệnh lệnh của Ngài ra sao.

Thế thì báp têm bằng Đức Thánh Linh là gì và có ích lợi gì? Căn cứ trên những lời mô tả của Kinh-thánh thì đó là việc người ta được Đức Thánh Linh giáng xuống và đầy dẫy trong tâm linh, rồi có hiện tượng nói tiếng lạ và nói lời tiên tri (Công Vụ 2:4; 8:14–18; 10:44–46; 19:6).

Giăng Baptist là người đầu tiên nói đến việc nầy (Ma-thi-ơ 3:11). Đức Chúa Giêxu là người thứ nhì nói đến phép báp têm bằng Đức Thánh Linh (Công Vụ 1:5). Ngoài các sách Phúc-âm và sách Công-vụ, không có nơi nào khác trong Tân-ước đề cập tới phép báp têm ấy.

Phép báp têm bằng nước do người đứng ra chủ động thực hiện, nhưng phép báp têm Thánh Linh do Chúa thực hiện; vì thế, nó mang tính cách siêu nhiên không do người ta chủ động hay quyết định mà được.

Tính cách siêu nhiên của phép báp têm Thánh Linh không phải chỉ vì có tiếng lạ hay nói tiên tri, mà còn là quyền phép vận hành của Đức Chúa Giêxu đưa người được báp têm Thánh Linh đi vào cõi linh để Ngài có thể mặc khải những sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời cho con dân Ngài.

Nói cách khác, người nhận báp têm Thánh Linh được Chúa nâng lên trình độ cao hơn để đạt đến mối liên hệ hợp nhất với Ngài. Đức Chúa Giêxu đã dạy về điều đó trong đêm Ngài từ giã các môn đồ Ngài: “Giờ đến, Ta không còn dùng ẩn dụ để nói với các con nữa, nhưng sẽ nói về Cha cho các con một cách rõ ràng. Trong ngày ấy, các con sẽ nhân danh Ta mà cầu xin” (Giăng 16:25–26).

Sự nhân danh Đức Chúa Giêxu mà cầu xin không phải là dùng danh Ngài như một thứ thần chú, nhưng là vì rất thân mật và hợp nhất với Ngài, nên sẽ dùng bản tính Ngài mà cầu xin Chúa Cha. Vì Ngài phán: “Trong ngày đó, các con sẽ không hỏi Ta điều gì nữa. Thật, Ta bảo thật các con, bất cứ điều gì các con cầu xin Cha, thì Ngài sẽ nhân danh Ta ban cho các con” (Giăng 16:23).

Ngày mà Đức Chúa Giêxu nói đến không phải là một ngày ở đời sau, nhưng là hiện nay, bây giờ trong cõi trần mà chúng ta đang sống. Chúng ta sẽ được như vậy khi người tin Chúa quyết tâm hợp nhất với mục đích của Đức Chúa Trời là: Dùng trọn thân hồn linh của mình truyền rao Phúc âm cứu độ của Ngài cho những người chưa biết; sẽ yêu thương tội nhân như Chúa đã yêu họ.

Vì thế, Đức Chúa Giêxu mới có thể ban phép báp têm Thánh Linh, để người đó có thể phô bày cách đầy đủ sự sống phục sinh của Ngài cho người chung quanh thấy Ngài tuyệt vời ra sao.

Không phải sau khi nhận báp têm Thánh Linh thì người nhận sẽ biết hết mọi điều. Vì vẫn có nhiều điều chúng ta chưa hiểu hết. Cũng không phải là đời sống của chúng ta được miễn trừ khỏi những khó khăn và bất trắc trong thế gian.

Nhưng vì được hợp nhất với Đức Chúa Giêxu, chúng ta sẽ hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời trong nhiều vấn đề quan trọng, mà người chưa có báp têm Thánh Linh không thể hiểu nổi.

Qua quyền năng phục sinh và thăng thiên của Đức Chúa Giêxu, và qua Đức Thánh Linh mà Ngài đã gửi xuống, con cái của Chúa được đưa vào mối tương giao hợp nhất với Đức Chúa Giêxu Christ.

Rồi từ địa vị đó, chúng ta có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời qua Danh Đức Chúa Giêxu, tức là cầu xin cách hiệu quả qua bản tính của Ngài. Một trong nhiều ích lợi tuyệt diệu của phép báp têm bằng Đức Thánh Linh là cầu nguyện có hiệu quả.

Đã có rất nhiều lời cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêxu nhưng chẳng thấy được đáp ứng gì hết; bởi vì đa số các lời cầu xin chỉ là để thoả mãn những ước muốn riêng, chứ không phù hợp với ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời.

Như vậy, nguyên nhân làm cho nhiều tín hữu không biết ý muốn của Chúa là do thiếu mối tương giao thân mật với Đức Chúa Giêxu để có thể hiểu và hợp nhất với bản tính của Ngài. Sự suy tính chủ quan của loài người khiến chúng ta bị hụt mất những ơn phước đáng lẽ mình phải được.

Một số tín hữu tưởng rằng họ tới nhà thờ mỗi Chúa Nhật là đủ bổn phận rồi, cho nên rất lơ là trong mối tương giao với Ngài. Vì thế, con cái thật của Chúa nhận ra người chưa được báp têm bằng Thánh Linh rất dễ dàng, vì những người đó hoàn toàn thế tục.

Nguy hại lớn nhất của người chưa được báp têm Thánh Linh là không biết ý muốn của Chúa đối với mình, Hội-thánh và người chưa tin như thế nào. Người đó vẫn luôn lập những quyết định sai trật, vì làm theo ý muốn riêng và sự khôn lỏi của loài người. Cũng không hiểu ý nghĩa nhiệm mầu của Kinh-thánh, không có khả năng gì để đối phó với kẻ thù của linh hồn trong linh giới, và không thể nhận được sự mặc khải vì không thể hiểu những vấn đề tâm linh. Mối hiểm nguy thua trận chiến chống ma quỷ là điều không tránh được. Còn sự thánh hoá thì bị trầy trật không dứt.

Những người đủ điều kiện để được Chúa ban báp têm Thánh Linh là người quyết tâm truyền rao Phúc-âm, yêu kính Chúa và sẵn sàng vâng lời Ngài, khát khao theo đuổi đời sống được thánh hoá, đặt ích lợi của nước Chúa lên trên mọi ích lợi và sự thuận tiện của cá nhân hay gia đình. Chỉ mong Đức Chúa Trời được quang vinh qua Hội-thánh của Ngài, và ý muốn Chúa được nên ở thế gian như đã hoàn thành trên cõi trời. Ai có tâm tình như thế, chắc chắn sẽ nhận được báp têm ấy.

Mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời là “thánh hoá Hội-thánh sau khi dùng nước và lời Ngài thanh tẩy Hội-thánh, nhằm trình diện trước mặt Ngài một Hội-thánh vinh diệu, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo” (Ê-phê-sô 5:26–27). Ngài muốn thực hiện mục đích ấy qua phép báp têm bằng Đức Thánh Linh.

Bởi vì thời gian qua, Chúa đã chứng minh cho Hội-thánh thấy rằng khi họ dùng sức riêng và hoạch định chương trình theo ý riêng, thì họ còn đủ thứ nhược điểm, sai sót, lỗi lầm, nhơ nhớp mà Ngài chưa đem về trời được.

Trong chúng ta những ai biết mình chưa được Đức Chúa Giêxu báp têm bằng Đức Thánh Linh, hãy thấy thực trạng của mình, cầu xin Chúa tẩy sạch và quyết tâm thay đổi theo ý Chúa để được xứng đáng nhận phép báp têm bằng Thánh Linh.

VanDeQuanTrong33.docx

Rev. Dr. CTB