Theo Dõi Tận Thế, bài 33

Có Được Đem Đi Không?

1Têsalônica 4:15–17

Xưa nay, thần học gia của nhiều giáo hội và nhiều hệ phái vẫn thường đoán già, đoán non về tương lai của thế giới và Hội Thánh, mặc dù từ gần hai ngàn năm trước, sứ đồ Phao-lô từng viết thư cho Hội Thánh Têsalônica về những tín đồ của Đức Chúa Jesus sẽ được đem đi, khi Ngài trở lại đón rước Hội Thánh của Ngài. Một số người chế giễu hi vọng của người tin vào việc Hội Thánh sẽ được đem đi (rapture). Họ nói rằng chữ đó không có trong Kinh Thánh. Ở câu 17, sứ đồ Phaolô dùng chữ Hilạp ‘harpazo‘nói về việc con cái Chúa ‘được cất lên.‘ Nguyên nghĩa của chữ ấy là “bị giật lấy” hay “bị giằng đi.” Bản Kinh Thánh La Tinh dịch là ‘rapare‘ hay ‘raptus,‘ bởi đó, chữ ấy được dịch sang tiếng Anh là ‘rapt‘ và ‘rapture,‘ nghĩa là được đem đi bất ngờ.

Cho nên, vì chữ rapture không phải là một khái niệm bịa đặt thì việc Hội thánh ‘được cất đi‘ là lời dạy về biến cố Đức Chúa Jesus giằng lấy Hội Thánh Ngài ra khỏi thế gian. Để có thể hiểu rõ biến cố nầy, chúng ta cần phân biệt sự khác nhau tách bạch giữa biến cố Chúa đến để đem Hội Thánh của Ngài đi, với sự kiện Chúa trở lại thế gian lần thứ nhì có Hội Thánh của Ngài theo sau. Nghĩa là hai sự kiện riêng biệt. Luca 21:36 nói về việc tránh khỏi đại nạn và đứng trước mặt Con Người. Nhưng Mathiơ 24:29–30 thì đại nạn sẽ xảy ra trước khi Con Người ngự đến trong đại quyền đại vinh. Sứ đồ Phao-lô viết 1Têsalônica 4:15–17 mô tả Chúa đến rước các thánh đồ đi; nhưng Giu-đe 14, với Khải Huyền 19:11–14 cho biết Chúa tái lâm có các thánh đồ theo sau.

Giăng 14:3 thì Đức Chúa Jesus hứa sẽ trở lại đem các thánh đồ đi với Ngài; trong khi Khải Huyền 19:14 thì các thánh đồ đã được rước đi trở thành các đạo quân đi theo Chúa trở lại thế gian. 1Têsalônica 4:17 tả Chúa đến trên không trung, Xachari 14:4–5 thì tả Chúa trở lại địa cầu. Trong thư 1Côrinhtô 15:52 nói Chúa đến cách vô hình, con dân Ngài được biến hóa trong nháy mắt, khác với lời Chúa phán Khải Huyền 1:7 rằng mọi mắt sẽ thấy Ngài. Con cái Chúa và Hội Thánh Ngài có hi vọng vinh quang 1Phierơ 1:3–4, nhưng tận thế thì thế gian bị trừng phạt Khải Huyền 19:15. Những câu Kinh Thánh trên chứng tỏ việc Đức Chúa Jesus đến tiếp rước Hội Thánh khác hẳn việc Ngài trở lại với các thánh đồ Ngài để  xét đoán và trừng phạt người tội lỗi.

Nếu Hội Thánh không được đem đi mà phải chịu chung cơn đại nạn với người tội lỗi và không tin, thì chắc không có các đạo quân đi theo Đức Chúa Jesus để cùng Ngài trở lại đoán phạt và cai trị thế gian (các thiên sứ không có nhiệm vụ ấy). Có người hỏi rằng: “Khi nào thì Hội Thánh sẽ được cất đi khỏi thế gian?” Như chúng ta đã biết sách Khải Huyền được chia ra làm 3 phần: 1) Những gì đã thấy (đoạn 1), 2) Những gì hiện có (đoạn 2 và 3) và 3) Những gì sau nầy sẽ xảy đến. Đoạn 4 mở đầu bằng hai chữ “Sau đó” (meta tauta) nghĩa là bắt đầu cho một phần khác. Chữ meta tauta được dịch là ‘sau việc ấy.’ Sau việc gì? Ở hai đoạn 2 và 3 Chúa nói về thời đại Hội Thánh; vậy ‘sau việc ấy‘ là sau khi thời đại Hội Thánh kết thúc thì Giăng nhìn xem và thấy:

Kìa, có một cánh cửa mở trên trời. Tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe, giống như tiếng kèn, nói với tôi rằng: Hãy lên đây, Ta sẽ chỉ cho con thấy những phải xảy ra sau nầy” (4:1). Sứ đồ Giăng là một thành viên, đại diện cho Hội Thánh thật của Chúa, được gọi lên trời từ dưới đất. Đây là biểu tượng của sự kiện Hội Thánh được cất lên, được rước đi vào giai đoạn cuối của thời kỳ Laodicea, lúc Hội Thánh đã trở nên hâm hẩm và cửa lòng của nhiều người đã đóng lại đối với sứ điệp của Đức Chúa Jesus. Khi còn đi lại trên đất, Đức Chúa Jesus phán với các môn đồ: “Khi nào các việc đó bắt đầu xảy đến, hãy đứng thẳng, ngước đầu lên, vì sự cứu rỗi của các con đang đến gần” (Luca 21:28). Hiện nay chúng ta sống trong một thời kỳ tâm linh nhiều tín đồ nguội lạnh, bạc nhược, thờ ơ; đức tin hâm hẩm tràn lan trong khắp các Hội Thánh; mọi xã hội đều bị đạo đức suy đồi.

1Têsalônica 4:16–17 cho chúng ta biết trình tự của các sự việc sẽ diễn ra khi chúng ta là Hội Thánh của Đức Chúa Jesus Christ được đem đi khỏi thế gian: Nhóm chữ “được cất lên” nói về lúc Đức Chúa Jesus Christ giằng lấy Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế giới nầy. Kinh Thánh nói rõ rằng việc ấy sẽ diễn ra thình lình, không báo trước. Như vậy trình tự việc sẽ diễn ra là Chúa sẽ giáng xuống với tiếng hô lớn tiếng của thiên sứ lớn và tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Lần đến nầy Chúa không xuất hiện cho thế gian thấy; nhưng tất cả tín hữu chân thật nào, là người còn sống trên thế gian, sẽ được cất lên để gặp Chúa tại không trung, đồng lúc với tín hữu đã chết trước chúng ta.

Có ba ý kiến khác nhau về thời điểm Hội Thánh của Chúa sẽ được lên thiên đàng khi thế giới đến hồi chấm dứt. Ý kiến nào cũng dùng Kinh Thánh để hỗ trợ cho quan điểm của mình. Để biết ý kiến nào hợp lý, chúng ta phải suy xét để loại bỏ các lý luận vô lý và trái ngược với Kinh Thánh.

1) Hậu đại nạn chủ trương rằng Hội Thánh chỉ được rước đi sau khi cơn đại nạn kết thúc.

2) Trung đại nạn, là Hội Thánh được cất lên khi đại nạn diễn ra nửa chừng được ba năm rưỡi; và

3) Tiền đại nạn, nghĩa là Hội Thánh sẽ được cất lên trước khi cơn đại nạn đổ xuống.

A. Phái hậu đại nạn dựa trên Khải Huyền 18:4 và lý luận rằng sau khi tai hoạ cuối cùng đổ xuống đất, Chúa vẫn gọi dân Ngài ra khỏi Babylon lớn; vậy, Hội Thánh vẫn ở thế gian suốt đại nạn. Thế nhưng, phái nầy quên rằng sau cơn đại nạn thì đâu còn tín hữu chân chính sống sót để được cất lên? Chẳng lẽ Chúa sẽ rước những người vì sợ bị giết mà thờ lạy kẻ chống Chúa (Khải Huyền 13:8,15). Hơn nữa, Chúa đâu đối xử con cái trung thành với Ngài giống như cách Ngài trừng phạt tội nhân? Thuyết nầy không vững vì chữ ‘dân ta‘ ở chỗ nầy nói về người Do-thái chứ không phải nói về Hội Thánh; đồng thời ý nghĩa của nhóm chữ ra khỏi Babylon mang nghĩa bóng hơn là nghĩa đen.

B. Phái trung đại nạn căn cứ trên Khải Huyền 11:3 nói về 1260 ngày tức là ba năm rưỡi. Cả thuyết nầy lẫn hậu đại nạn quên rằng đại nạn và người đại tội chỉ có thể diễn ra và xuất hiện khi Đức Thánh Linh không còn trên đất (2Têsalônica 2:7). Đức Thánh Linh là Đấng được sai xuống để điều khiển Hội Thánh của Ngài cho đến thời tận thế. Nếu về trời thì Ngài cũng sẽ đem Hội Thánh theo. Khi Hội Thánh còn là sự sáng của thế gian, thì sự lừa dối của satan chưa thể đạt tới cực điểm. Một lý do khác là trong cơn đại nạn chỉ có một lối duy nhất cho ai muốn trở thành tín đồ của Đức Chúa Jesus là người ấy phải chịu tử đạo. Hơn nữa, thuyết nầy trái ngược với yếu tố bất ngờ mà Đức Chúa Jesus đã phán trong Mathiơ 24:36 là chẳng ai biết ngày và giờ, kể cả các thiên sứ trên trời. Theo phái nầy thì chỉ cần chờ đại nạn xảy ra thì bắt đầu tính 3 năm rưỡi sẽ tới ngày được rước đi.

C. Thuyết tiền đại nạn giải thích các lý do Hội Thánh phải cần được rước lên trời trước khi tai họa ập xuống: 1) Sứ đồ Phaolô cho biết thế gian ngày càng bại hoại (2Timôthê 3:13), đến nỗi thấy tai họa thì người ta lo trốn khỏi mặt Chúa chứ không ăn năn; hơn nữa, dù thấy một phần ba nhân loại bị tiêu diệt họ vẫn nói phạm đến Chúa (Khải Huyền 16:9–11). 2) Hội Thánh phải về trời để Antichrist có thể xuất hiện (2Têsalônica 2:6–8). 3) Hiện nay satan vẫn ngày đêm cáo kiện các thánh đồ bởi vì tín hữu được chuộc khỏi quyền lực của tội lỗi, nhưng vẫn còn ở thế gian nên vẫn phạm tội; ấy là cớ hợp pháp để satan có thể len lỏi tới chỗ ngồi các thánh đồ (Êphêsô 2:6) để cáo kiện với Chúa. 4) Để Hội Thánh cùng với Chúa trở lại đoán xét thế gian (1Côrinhtô 6:2).

Làm thế nào để biết chắc mình sẽ được rước đi? Đức Chúa Jesus đã dặn môn đồ Ngài ở Luca 21:34–36 rằng nếu họ tỉnh thức và giữ vững mối tương giao với Ngài thì sẽ được cứu khỏi cơn đại nạn. 1Têsalônica 1:10 cho biết Chúa sẽ cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ ngày sau. Chúa cũng hứa sẽ gìn giữ Hội Thánh Philadelphia khỏi giờ thử thách sẽ đến trên khắp thế gian (Khải Huyền 3:10). Con cái Chúa nên ghi nhớ các phần Kinh Thánh trên để yên tâm rằng mình sẽ không bị bỏ lại.

Ba đoạn đầu của sách Khải Huyền nhắc đến chữ Hội Thánh nhiều lần, nhưng từ đoạn 4 trở đi và suốt cơn đại nạn chữ Hội Thánh không được nhắc đến nữa cho tới 22:16. Vậy thì Hội Thánh đã được rước đi và đang được chuẩn bị để trở nên nàng dâu trinh khiết tuyệt vời của Chiên Con Đức Chúa Trời, Hội Thánh không có vai trò gì ở thế gian trong lúc trái đất đang chịu cơn đại nạn.

TheoDoiTanThe33.docx

Rev. Dr. CTB