Hướng Đi Mới, bài 16 Mác 9:43–48 “Nếu tay con gây cho con phạm tội,…

Hướng Đi Mới, bài 15 Thi Thiên 16:7–11 “Con sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va là…

Hướng Đi Mới, bài 14 Giacơ 2:14–22 “Thưa anh em của tôi, nếu một người…

Hướng Đi Mới, bài 13 Hêbơrơ 11:1–3, 6 “Đức tin là sự xác quyết về…

Hướng Đi Mới, bài 12 Thi Thiên 19:1–4 “Các tầng trời rao truyền vinh quang…

Hướng Đi Mới, bài 11 1Côrinhtô 15:20–23 “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ cõi…