“Every mountain top is within reach if you just keep climbing.”

— Richard James Molloy

History

Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.

Read more

Our moto

Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.

Read more

What we do

Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.

Read more

Why us

Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.

Read more

Hướng Đi Mới, bài 06 2Côrinhtô 4:3–4 “Nếu Tin Lành của chúng tôi có bị…

Hướng Đi Mới, bài 05 Công vụ 14:1–3 “Tại Icôni, Phaolô và Barnabas cùng vào…

Hướng Đi Mới, bài 04 Mathiơ 13:44–46 “Vương quốc thiên đàng ví như kho báu…

Hướng Đi Mới, bài 03 Mathiơ 13:1–9 “Cũng trong ngày ấy, Đức Chúa Jêsus rời…

Hướng Đi Mới, bài 02 Công Vụ 16:12–14 “Chúng tôi đến Philíp, thành đầu tiên của…

Hướng Đi Mới, bài 01 Mathiơ 5:13–16 “Các con là muối của đất, nhưng nếu…

Bài Học Cuối Năm 2023 Rôma 1:16–17 “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin…

Giáng Sinh 2023b Êphêsô 1:7 “Vì trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi…