Bài Giảng VBC Điều Có Giá Trị Giăng 7:38 “Người nào tin Ta, từ trong lòng người ấy sẽ tuôn trào những dòng sông hằng sống, đúng như Kinh Thánh…