Kính lạy Đức Chúa Trời, nơi ẩn náu của chúng con, xin bao phủ chúng con bằng huyết của Đức Chúa Jesus, để kẻ thù không thể xâm nhập tư…