Dẫn Nhập Ngay từ đầu thư, người đọc đã thấy rõ ràng tác giả của thư Galati là sứ đồ Phaolô (1:1). Hầu hết các học giả Kinh Thánh đều…

Lời Chào, Lời Quở Trách, Khởi Đầu Chức Vụ Sứ Đồ Galati 1:1–24 Tổng quát ở đoạn 1, ngoài lời chào thăm, là việc sứ đồ Phaolô quở trách sự…

Phaolô về Giêrusalem, và Vấn Đề Luật Pháp Galati 2:1–21 Theo lời thư của Phaolô thì vào thời Hội Thánh sơ lập đã có sự hiểu khác nhau về vấn…

Luật Pháp Và Đức Tin Galati 3:1–14 Sau khi khẳng định rằng “nếu nhờ luật pháp mà con người được nên công chính, thì Đấng Christ đã chết vô ích”…

Mục Đích của Luật Pháp Galati 3:15–29 Vấn đề được xưng công chính bởi đức tin chẳng phải là một thứ giáo lý gì mới. Nó đã được thiết lập…

Nỗi Lo Ngại Của Vị Sứ Đồ Galati 4:1–11 Trong đoạn nầy, vị sứ đồ nói với những tín hữu đã nghe theo lời dụ dỗ của các giáo sư…

Tinh Thần Yêu Mến Nay Đâu? Galati 4:12–31 Những câu hỏi mà sứ đồ Phaolô đặt ra cho tín hữu ở Galati khiến họ phải xấu hổ về tinh thần…

Sự Tự Do Thật Galati 5:1–26 Trong các đoạn trước, sứ đồ Phaolô đã chứng minh rằng người ta chỉ có thể được xưng công chính bởi đức tin, không…

Mang Gánh Nặng Cho Nhau Galati 6:1–18 Trong đoạn trước, vị sứ đồ khuyên các tín hữu ở Galati “Hãy phục vụ lẫn nhau trong tình yêu thương” (5:13), và…