Dẫn Nhập Ngay từ đầu thư, người đọc đã thấy rõ ràng tác giả của thư Galati là sứ đồ Phaolô (1:1). Hầu hết các học giả Kinh Thánh đều công nhận rằng sứ đồ Phaolô là tác giả của thư tín hết sức quan trọng gửi cho các tín hữu thuộc những Hội Thánh…

Lời Chào, Lời Quở Trách, Khởi Đầu Chức Vụ Sứ Đồ Galati 1:1–24 Tổng quát ở đoạn 1, ngoài lời chào thăm, là việc sứ đồ Phaolô quở trách sự lìa bỏ vội vàng, của tín đồ ở Galati, đối với Tin Lành của đức tin vào công ơn cứu chuộc của Đức Chúa Giêxu…

Phaolô về Giêrusalem, và Vấn Đề Luật Pháp Galati 2:1–21 Theo lời thư của Phaolô thì vào thời Hội Thánh sơ lập đã có sự hiểu khác nhau về vấn đề áp dụng luật pháp Môise giữa những tín hữu gốc Do-thái-giáo với các tín hữu gốc dân ngoại bang không có liên hệ gì…

Luật Pháp Và Đức Tin Galati 3:1–14 Sau khi khẳng định rằng “nếu nhờ luật pháp mà con người được nên công chính, thì Đấng Christ đã chết vô ích” (2:21), Phaolô bắt đầu trực diện đối phó với những người đã từng nhận lấy đức tin vào Đấng Christ, nay bỗng nhiên trở lại…

Mục Đích của Luật Pháp Galati 3:15–29 Vấn đề được xưng công chính bởi đức tin chẳng phải là một thứ giáo lý gì mới. Nó đã được thiết lập và dạy dỗ trong vòng dân sự của Chúa rất lâu trước khi Phúc Âm được rao truyền. Đức tin là cách duy nhất để…

Nỗi Lo Ngại Của Vị Sứ Đồ Galati 4:1–11 Trong đoạn nầy, vị sứ đồ nói với những tín hữu đã nghe theo lời dụ dỗ của các giáo sư Do-thái-giáo dùng luật Môise cạnh tranh với phúc âm của Đấng Christ, hầu có thể đặt những người ấy dưới sự cầm buộc của luật…

Tinh Thần Yêu Mến Nay Đâu? Galati 4:12–31 Những câu hỏi mà sứ đồ Phaolô đặt ra cho tín hữu ở Galati khiến họ phải xấu hổ về tinh thần đảo ngược lập trường, lìa bỏ chân lý phúc âm mà Phaolô đã rao giảng cho họ. Trong các câu nầy, Phaolô nhắc lại tình…

Sự Tự Do Thật Galati 5:1–26 Trong các đoạn trước, sứ đồ Phaolô đã chứng minh rằng người ta chỉ có thể được xưng công chính bởi đức tin, không phải nhờ sự công chính của luật pháp; và luật Môise đã không còn hiệu lực, vì Đức Chúa Giêxu Christ đã chịu chết thay…

Mang Gánh Nặng Cho Nhau Galati 6:1–18 Trong đoạn trước, vị sứ đồ khuyên các tín hữu ở Galati “Hãy phục vụ lẫn nhau trong tình yêu thương” (5:13), và cũng nhắc mọi người “đừng tự phụ, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tị nhau” (5:26). Qua phần cuối nầy, Phaolô chỉ dẫn cách thức…