Lễ Tạ Ơn Thi Thiên 111 1Ha-lê-lu-gia!  Con sẽ hết lòng ca ngợi Đức Giê-hô-va trong đoàn người ngay thẳng và giữa hội chúng. 2Công việc Đức Giê-hô-va thật vĩ…