Ngày Hiền Phụ Sáng-thế-ký 37:2–36 Nhân ngày hiền phụ năm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm về ảnh hưởng của một người cha trên con trai yêu quý…