Thánh Lễ Báp Têm Rôma 6:3–5 Các Hội thánh Tin Lành ngày nay chỉ công nhận hai thánh lễ (sacraments) truyền lại từ Đức Chúa Jesus là: Lễ báp têm…