Hướng Đi Mới, bài 16 Mác 9:43–48 “Nếu tay con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi! Vì thà cụt một tay mà vào sự sống, còn hơn…

Hướng Đi Mới, bài 15 Thi Thiên 16:7–11 “Con sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va là Đấng khuyên bảo con; ngay cả ban đêm lương tâm con cũng nhắc nhở con….

Hướng Đi Mới, bài 14 Giacơ 2:14–22 “Thưa anh em của tôi, nếu một người bảo mình có đức tin nhưng không có hành động thì có ích gì không?…

Hướng Đi Mới, bài 13 Hêbơrơ 11:1–3, 6 “Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hi vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem…

Hướng Đi Mới, bài 12 Thi Thiên 19:1–4 “Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày nầy…

Hướng Đi Mới, bài 11 1Côrinhtô 15:20–23 “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ cõi chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vì như do…

Hướng Đi Mới, bài 10 Philip 2:6–8 “Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ; Ngài…

Hướng Đi Mới, bài 09 Êsai 40:25–26 “Đấng Thánh phán: ‘Các con so sánh Ta với ai? Ai sẽ ngang bằng với Ta?‘ Hãy ngước mắt lên cao mà xem:…

Hướng Đi Mới, bài 08 Êphêsô 6:1–3 “Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, vì đây là điều phải lẽ. ‘Hãy hiếu kính cha mẹ…

Hướng Đi Mới, bài 07 Mathiơ 13:20–22 “Hạt giống rơi trên đất đá là người khi nghe đạo thì liền vui mừng tiếp nhận; nhưng đạo không đâm rễ trong…

Page 1 of 1101 2 3 110