Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 17 Êphêsô 4:11–15 “Chính Ngài đã ban cho một số người làm sứ đồ, một số người làm nhà tiên tri, một số…

Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 16 Công vụ 2:1–8 “Đến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng động từ…

Kính lạy Đức Chúa Trời, nơi ẩn náu của chúng con, xin bao phủ chúng con bằng huyết của Đức Chúa Jesus, để kẻ thù không thể xâm nhập tư…

Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 15 Công vụ 10:24–33, 44–46 “Ngày sau đó, họ đến Caesarea. Cornelius cùng với bà con và các bạn thân họp lại tại…

Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 14 Công Vụ 1:8 “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm…

Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 13 Galati 5:22–24 “Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín,…

Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 12 Hêbơrơ 12:1–3 “Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng…

Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 11 1Côrinhtô 6:9–11 “Anh em không biết rằng những kẻ không công chính sẽ chẳng được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời…

Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 10 Công vụ 1:1–5 “Thưa ngài Theophilus, trong sách thứ nhất, tôi đã viết về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy…

Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 09 1Côrinhtô 15:16–19 “Vì nếu người chết không sống lại thì Đấng Christ cũng không sống lại. Và nếu Đấng Christ không sống…

Page 1 of 1061 2 3 106