Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, 08

Côlôse 2:14–15

Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng, và bêu chúng ra giữa thiên hạ.

Ai đã thật lòng tiếp nhận Đức Chúa Jesus làm Đấng Cứu Rỗi và làm Chủ đời mình rồi, thì đều biết ‘thập tự giá’ tượng trưng cho công ơn hi sinh chịu chết của Ngài để bôi xóa tội lỗi của mọi người tin Ngài. Bài học nầy sẽ không nhắc lại những điều rất căn bản về hiệu quả của cây thập tự đối với tội lỗi loài người và sự cứu rỗi chúng ta đã được thực hiện trên cái giá gỗ hình chữ thập ấy. Cứ mỗi lần chúng ta kỷ niệm biến cố Đức Chúa Jesus chịu thương khó trước lễ Phục Sinh, thì thập tự giá được nhắc lại để chúng ta hiểu rằng, nếu Đức Chúa Jesus không chịu bị đóng đinh chết treo thì nhân loại không được cứu. Nhưng ngoài ơn chuộc tội cho loài người, Đức Chúa Trời còn dùng cây thập tự của Đức Chúa Jesus để thực hiện một số việc quan trọng vì ích lợi của con cái Ngài.

Sứ đồ Phaolô thường dùng cây thập tự làm hình ảnh tiêu biểu cho cách thức tiêu diệt tâm tính xác thịt của người tin Chúa. Ông viết rất rõ ở Galati 5:24Vậy những người thuộc về Đấng Christ Jêsus đã đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê và dục vọng mình trên thập tự giá rồi.” Bất cứ người nào sống trên thế gian đều có những đam mê và dục vọng của loài người. Có những sự ham thích và ước ao thiện hảo; và cũng có những điều ưa thích và ham mê xấu, rất có hại cho linh hồn. Các chữ xác thịt, đam mê, và dục vọng thường bị dùng để diễn tả tâm tánh, sự ham mê, và những dục vọng khoái lạc xác thịt. Cho nên, sự đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê và dục vọng của mình có nghĩa là tiêu diệt các ước muốn tội lỗi, chứ không phải là từ bỏ hạnh phúc chính đáng.

Chúng ta phải biết phân biệt việc Đức Thánh Linh thực hiện khi chúng ta được Ngài sinh lại, khác với việc chúng ta phải làm. Con người tội lỗi của ta bị tiêu diệt khi được hợp nhất với Đấng Christ lúc chúng ta chịu báp têm để đồng chết với Ngài: “Chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã cùng bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài, để con người tội lỗi bị tiêu diệt, và chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa” (Rôma 6:6); đó là việc do Đức Thánh Linh làm; mình chỉ phải xem như, kể như con người cũ đã chết (Rôma 6:11) “Vậy, anh em cũng phải kể mình đã chết đối với tội lỗi và đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus.” Nhưng việc chúng ta phải làm là tự đóng đinh tâm tánh xác thịt, các niềm đam mê xấu, và các dục vọng tội lỗi lên thập tự giá; nghĩa là tự mình phải loại trừ chúng (Galati 5:24) “Vậy những người thuộc về Đấng Christ Jêsus đã đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê và dục vọng mình trên thập tự giá rồi,” vì Đức Chúa Trời không làm thay việc đó cho chúng ta.

Chúng ta phải làm việc đó như thế nào? Phải cộng tác với Thánh Linh của Đức Chúa Trời để đối phó với xác thịt như Ngài đã xử con người cũ trong ta bằng cách đóng đinh nó lên cây thập tự. Sự khác nhau ở chỗ nầy là mình phải xem, kể như con người cũ đã chết vì nó đã bị Đức Chúa Trời giết nó chết khi chúng ta hợp nhất với Đấng Christ trong sự chết của Ngài. Còn sự thật thì xác thịt và tất cả những đam mê dục vọng của nó vẫn còn sống mạnh mẽ nếu chúng ta không quyết tâm loại trừ mọi thứ ấy ra khỏi tâm tánh mình, tức là tự mình đóng đinh nó lên cây thập tự. Nan đề của chúng ta đối với dục vọng của xác thịt mình là: Dù được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi, nhưng nếu tâm tánh riêng và các sự đam mê lẫn dục vọng chưa bị loại trừ, thì chúng vẫn sống.

Vì thế, chúng ta phải thường xuyên đóng đinh chúng lên thập tự giá. Mặc dù chúng vẫn sống, nhưng chẳng có quyền lực gì trên chúng ta. Ông Martin Luther, nhà cải cách Tin Lành, giảng: “Để chống lại xác thịt,…phải đóng đinh nó lên thập tự giá. Mặc dù nó vẫn sống, nhưng vì bị đóng đinh dính vào cây thập tự, nó không thể hoành hành theo ý nó được nữa.” Đóng đinh xác thịt nghĩa là giữ mình luôn ở trong Đức Chúa Jesus, theo gương Ngài vì biết mình thuộc về Ngài (Hêbơrơ 12:2) “Hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời.” Kế đến là không để mình bị lệ thuộc vào thế gian nầy, tức là không còn thuộc về chính mình, cũng không còn bị làm nô lệ cho những sự đam mê và thèm muốn khoái lạc của dục vọng xác thịt mình nữa. Nếu chúng ta sống bởi Đức Thánh Linh, thì hãy bước đi theo Ngài (Galati 5:16, 25) “Vậy tôi nói, hãy bước đi theo Thánh Linh, đừng thỏa mãn những dục vọng xác thịt. … Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước theo Thánh Linh.

Thập tự giá cũng là cách Đức Chúa Jesus dùng để phế bỏ và chiến thắng các quyền thống trị và thế lực của thế giới tối tăm. Satan đã sách động giới lãnh đạo Do-thái-giáo hò hét đòi tổng trấn La-mã Pilate đóng đinh Đức Chúa Jesus trên cây thập tự. Nghĩa là nếu Ngài bị giết chết thì mưu toan và mục đích của chúng thành công. Nhưng Đức Chúa Trời có kế hoạch khác khi Ngài ngoảnh mặt, không nhìn Ngôi Lời của Ngài bị loài người giết chết. Thế giới tối tăm bị lừa vào chính cái bẫy chúng giăng ra. Thân xác có thể bị giết chết của Đức Chúa Jesus đã giấu kín thần tính của Ngài. Khi máu của Ngài tuôn ra, Ngài phán: “Mọi việc đã hoàn tất!” Rồi gục đầu xuống, trút linh hồn (Giăng 19:30) “Khi đã nhận lấy giấm, Đức Chúa Jêsus nói: Mọi việc đã hoàn tất! Rồi Ngài gục đầu xuống, trút linh hồn,” thì máu và sự chết của Ngài đã phá vỡ ngục tù của Satan, giải thoát cả nhân loại.

Kinh thánh gọi đó là sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời (Êphêsô 3:9–11) “bày tỏ cho mọi người thấy kế hoạch mầu nhiệm đã được giữ kín qua các thời đại trong Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng muôn vật. Bây giờ, qua Hội Thánh, sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho những kẻ thống lĩnh, những quyền lực trong các nơi trên trời, theo mục đích đời đời mà Ngài đã hoàn tất trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.” Qua cái chết của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá, Ngài đánh bại các quyền thống trị và thế lực tối tăm trong linh giới; Ngài dùng cây thập tự ấy chiến thắng chúng, và bêu sự thua trận nhục nhã của chúng ra giữa thiên hạ, nhờ sự phục sinh vinh quang của Ngài (Côlôse 2:15) “Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng, và bêu chúng ra giữa thiên hạ.” Lời Ngài phán làm rúng động cõi linh lẫn cõi trần (Khải 1:17b–18) “Đừng sợ, Ta là Đấng Đầu Tiên và là Đấng Cuối Cùng, là Đấng Sống; Ta đã chết, hiện nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của Sự chết và Âm phủ.

Lợi ích kế tiếp của thập tự giá Đấng Christ là giải thoát người tin Ngài khỏi án nguyền rủa của Luật Pháp Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô viết cho người Galati 3:13Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp khi Ngài chịu rủa sả thế cho chúng ta — vì có lời chép: Đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ.’” Nếu ai đọc các câu 3:10–11 thì thấy Phaolô nói về sự rủa sả từ thiên đàng giáng trên những kẻ giữ chủ nghĩa luật pháp, không phải ông nói đức tin chống lại luật Moses “Còn những ai nhờ cậy vào công việc của luật pháp thì bị rủa sả; vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ không bền chí tuân giữ mọi điều đã chép trong sách luật pháp! Thật rõ ràng rằng không một ai nhờ luật pháp mà được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời cả, vì người công chính sẽ sống bởi đức tin.” Có một số người ở vài giáo phái rất dại dột, vì họ tự phụ rằng họ có thể giữ trọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta học các lời dạy của Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô, thì biết rằng không ai trong loài người giữ được hết. Vì vậy, Đức Chúa Jesus đã đến thế gian làm người và giữ trọn luật pháp thiên đàng, hoàn tất luật pháp ấy thay cho mọi người (Mathiơ 5:17) “Đừng tưởng Ta đến để bãi bỏ luật pháp hay lời tiên tri; Ta đến, không phải để bãi bỏ nhưng để hoàn tất.

Ngài vừa chết thay cho tội lỗi nhân loại, vừa chịu bị rủa sả để chuộc mọi người tin khỏi sự rủa sả của luật pháp. Mà sự rủa sả của luật pháp sẽ giáng trên ba, bốn thế hệ dòng dõi của những người vi phạm luật pháp (Xuất Ai-cập 34:6–7) “Đức Giê-hô-va đi qua trước mặt ông và tuyên bố: Giê-hô-va! Giê-hô-va! Là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, dư dật ân huệ và thành thực, giữ lòng yêu thương đến nghìn đời, tha thứ điều gian ác, sự vi phạm và tội lỗi; nhưng không kể kẻ có tội là vô tội, Mà nhân tội tổ phụ phạt con cháu đến ba bốn đời.” Nhưng Đức Chúa Jesus đã chịu bị treo trên cây gỗ để chuộc chúng ta, là những người tin Ngài, ra khỏi sự rủa sả ấy. Vì vậy, người tin Chúa phải biết lợi ích nầy của thập tự giá để tiếp nhận và nhân danh Đức Chúa Jesus tuyên bố cắt đứt sự nguyền rủa ấy trên chính mình và dòng dõi của mình, thì án rủa sả ấy được cất khỏi.

Ơn cứu rỗi là một món quà miễn phí từ Đức Chúa Trời ban cho, sự giải thoát khỏi án nguyền rủa của luật pháp cũng là một món quà miễn phí từ Ngài. Cho nên, chúng ta phải tiếp nhận bằng lời công bố bởi môi miệng mình, để lời công bố cắt đứt sự rủa sả có hiệu lực (Rôma 10:10) “Vì ai tin trong lòng thì được xưng công chính, ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi.

Lợi ích của thập tự giá đối với chúng ta là những người tin thì rất nhiều. Trong lúc tưởng nhớ sự thương khó mà Đức Chúa Jesus đã chịu khi xưa, hãy tưởng nhớ trong sự hiểu biết và mang ơn Đấng Christ đã vì chúng ta mà chịu sự thống khổ muôn phần. Thập tự giá đem tới vô vàn lợi ích.

HieuBietCacDieuCanBan08.docx

Rev. Dr. CTB