Ngoài chương trình học để đạt học vị đại học về Thần-học và Kinh-thánh, Goldenville University còn có một chương trình khác dành cho những người chỉ muốn học để…

Chương Trình Hàm Thụ (Việt Ngữ) Goldenville University     Điều Kiện Học Lực: Đã đậu văn bằng Tú Tài 1 trước năm 1975, hoặc Tốt nghiệp Trung Học phổ…