elearning_imageChương Trình Hàm Thụ (Việt Ngữ) Goldenville University

 

 

Điều Kiện Học Lực:

Đã đậu văn bằng Tú Tài 1 trước năm 1975, hoặc

Tốt nghiệp Trung Học phổ thông sau năm 1975 (tức là học xong lớp 12)

Ghi Danh, Lệ Phí và Học Phí:

Phải ghi danh nhập học với Goldenville University để lấy số ký danh chính thức.

Liên lạc nhà trường qua MS Chung Tử Bửu bằng Email (dr.chungtubuu@gmail.com)

Lệ phí ghi danh: US $50.00 (Non-refundable = không hoàn lại)

Học phí: US $35.00 mỗi tín chỉ (unit credit) và phải nộp học phí trước mỗi môn học.

Ví dụ, khi học môn có 2 tín chỉ, thì học viên phải đóng trước $70.00; 3 tín chỉ là $105.00, vv.

Chương trình hàm thụ lấy văn bằng chỉ dành cho hai (2) cấp:

  1. 1. – Cao-đẳng Kinh-thánh (Associate degree in Biblical Study)                60 tín chỉ
  2. 2. – Cử-nhân Kinh-thánh (Bachelor in Biblical Study)                             120 tín chỉ

– Cử-nhân Thần-học (Bachelor of Theology)                                        120 tín chỉ

Những người đã có một số tín chỉ Đại-học về kiến thức phổ thông (General Education) có thể dùng để thay thế tối đa là 45 tín chỉ trong số 120 tín chỉ của bậc Cử-nhân mà Goldenville University đòi hỏi. Bậc Cao-đẳng có thể dùng tối đa 17 tín chỉ kiến thức phổ thông để thay thế.

Những người nào đã học và đạt được một số tín chỉ của các trường Kinh-thánh hay trường thần học khác, nay muốn lấy bằng cấp của Goldenville University, thì sau khi ghi danh sẽ liên lạc với MS Bửu để xem xét và thẩm định các môn đã học. Nếu không có gì trở ngại, những tín chỉ đó sẽ được chấp thuận thay thế cho số tín chỉ nhà trường đòi hỏi.

Những ai đã học xong chương trình ISOM và đã được cấp chứng chỉ tốt nghiệp thì: Hoặc liên lạc ISOM đóng lệ phí để được Vision University cấp bằng Cao-đẳng (Associate); hoặc gửi phó bản (scanned) chứng chỉ tốt nghiệp đến MS Bửu để xem xét, rồi đóng lệ phí thẩm định là $150.00. Những người chỉ học được một số môn của chương trình ISOM và muốn dùng các môn ấy thay thế cho một số tín chỉ, thì phải có giấy xác nhận của hiệu trưởng nơi mình học và giấy xác nhận đó phải có chứng nhận của ISOM. Sẽ xét từng trường hợp để tính số tín chỉ đã học xong.

Sau khi chính thức ghi danh, học viên sẽ được gửi cho một chương trình tự học ở nhà, gồm có các bài học (miễn phí) do MS Chung Tử Bửu soạn, hoặc phải mua một số sách giáo khoa; rồi sẽ được hướng dẫn cách học và cách làm bài. Mỗi môn học đều có số tín chỉ quy định.

Thời gian học nhanh hay chậm là do tốc độ học của học viên. Sau khi học xong một môn và thông báo cho giáo sư biết mình đã xong môn đó, học viên sẽ nhận được bài thi rồi làm bài thi và gửi về cho Trung Tâm Houston bằng Email.

Giáo sư sẽ chấm và tính theo thang điểm A=4; B=3; C=2; D=1, và F=0. Bài thi phải đạt ít nhất điểm C để được chấm đậu môn học.

Sau khi hoàn tất mọi môn học đòi hỏi, học viên sẽ được làm lễ tốt nghiệp và cấp văn bằng. Nếu có nhiều học viên ở một địa phương nào đó đã học xong muốn được làm lễ tốt nghiệp tại địa phương mình, thì Trường có thể sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp và cấp bằng tại địa phương đó. Nhưng mọi chi phí di chuyển của Viện-trưởng và các giáo sư đến để tổ chức lễ tốt nghiệp thì do các học viên chung nhau đài thọ. Nếu không muốn tổ chức tại địa phương, thì học viên ở các tiểu bang miền Trung Tây và Miền Đông Hoa Kỳ sẽ làm lễ tốt nghiệp tại Houston. Các tiểu bang Miền Tây sẽ làm lễ tại Los Angeles.