Beyond 2015 – A prophetic Outlook by Peter Kumar Taking your mountain Joshua 14:12, 13 Caleb says Give me the mountain. Few will POSESS. Many will compromise. We need to…

Lời Tiên Tri Báo Động   MS Rick Joyner ở North Carolina, là một người được ơn tiên tri và có uy tín trong vòng các Hội-thánh Ngũ tuần (Pentecostal)…

Công Bố Lời Tiên Tri cho Năm 2012 (MS Peter Kumar, December 31st, 2011)   Đức Chúa Trời ban sự nhân từ cho năm nay. 2012 sẽ là một năm…

2012 Prophetic Declaration Rev. Peter Kumar, December 31st, 2011 God crowns the year with goodness, 2012 will be a year of double portion. Zechariah 9:12b “Even now, I announce that…