Vương Quốc Đức Chúa Trời, bài 05   Ma-thi-ơ 13:24–43 Chúng ta đã xem xét qua và biết rằng Vương Quốc Đức Chúa Trời thiết lập trong lòng người nào thật tâm tin nhận Đức Chúa Jesus để được tha tội, tái sinh và thánh hoá. Vương quốc ấy thiết lập quyền cai trị của…

Vương Quốc Đức Chúa Trời, bài 04 Ma-thi-ơ 13:3–9 Chúng ta đã tìm hiểu qua Kinh-thánh và biết ý nghĩa của Vương-quốc Đức Chúa Trời là sự cai trị của Ngài. Nó không phải là Hội-thánh, thiên đàng, sự cải cách đạo đức, tấm lòng, hay một cõi tương lai. Nó là sự toàn trị…

Vương Quốc Đức Chúa Trời, bài 3 Daniel 4:34 Khi nói về vương quốc, rất nhiều chỗ trong Cựu-ước đề cập đến quyền cai trị của một vị vua nào đó, hơn là về lãnh thổ một nước (2Sử-ký 11:17; 12:11; Giêrêmi :49:34). Khi Kinh thánh nói về Vương-quốc Đức Chúa Trời, thì vẫn thường…

Vương-quốc Đức Chúa Trời, bài 02 Luca 4:43 Hầu hết các học giả Kinh-thánh đều đồng ý rằng, Vương quốc Đức Chúa Trời là trung tâm trong các sứ điệp của Đức Chúa Jesus. Những ký thuật trong các sách Phúc-âm là bằng chứng rõ ràng về điều nầy. Sứ đồ Mathiơ kể: “Đức Chúa…

Vương-quốc Đức Chúa Trời, bài 1 Công vụ 1:3 Khi dạy dỗ đoàn dân đừng lo lắng gì về cuộc sống vật chất ở trần gian, Đức Chúa Jesus phán rằng: “… trước hết hãy tìm kiếm Vương-quốc Đức Chúa Trời và sự công nghĩa của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi…