Thử Nghiệm Đức Tin, bài 17

Hêbơrơ 1:1-3

Đức Chúa Jesus đã đến thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ngài là Chúa Cứu Thế, Ngôi Lời của Đức Chúa Trời trong thể xác loài người. Sau khi Ngài chịu thương khó, bị giết chết, chôn, đánh bại ma quỷ, chiến thắng sự chết, sống lại, và về trời, thì Hội Thánh của Ngài được thành lập.

Ngài là Đầu của Hội Thánh và Hội Thánh là thân thể của Ngài. Hội Thánh có nhiệm vụ thi hành tất cả các bổn phận mà Đầu đã giao cho làm.

Nhiệm vụ chính mà Hội Thánh phải làm là cứu vớt thế gian bằng cách rao truyền Tin Mừng cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho những người đang bị hư vong.

Đây là cách nhìn mới về các bổn phận của Hội Thánh qua vai trò là thân thể của Chúa. Nếu chúng ta hiểu và thực hiện đúng những gì Chúa đã trang bị cho chúng ta cùng với uy quyền của Ngài, thì con cái Chúa không còn mang tâm lý nạn nhân bị ma quỷ bắt nạt, nhưng là thân thể của Đấng chiến thắng, dùng uy quyền của Ngài để thực hiện các vai trò của Ngài giao cho Hội Thánh.

Vậy, để biết chúng ta phải làm gì thì trước hết mỗi tín hữu phải biết Kinh Thánh nói thế nào về các vai trò của Đức Chúa Jesus đang làm hiện nay cho tất cả những ai tin Ngài.

Trong ba câu đầu tiên của Thư Hêbơrơ, tác giả đã đưa ra các manh mối rất quan trọng và lý thú về việc nầy. “Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các nhà tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Nhưng trong những ngày cuối cùng nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên làm Đấng thừa kế muôn vật; cũng qua Con ấy, Ngài đã sáng tạo vũ trụ. Con là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Con dùng lời quyền năng của Ngài mà nâng đỡ muôn vật. Sau khi tẩy sạch tội lỗi, Ngài ngồi bên phải Đấng Tôn Nghiêm ở trên trời.” (Hêbơrơ 1:1-3)

Sự kiện nổi bật nhất trong các việc mà Đức Chúa Jesus đã thực hiện khi Ngài làm người trên đất là chịu chết để tẩy sạch tội lỗi của mọi người đặt lòng tin vào Ngài.

Công tác dâng tế lễ chuộc tội cho chúng dân là công việc của thầy tế lễ trong đền thờ của Đức Chúa Trời; vì vậy, Đức Chúa Jesus đã giữ vai trò của một thầy tế lễ.

Thư Hêbơrơ lại xác nhận vai trò của Ngài là Thầy Tế Lễ thượng phẩm cao quý (Hêbơrơ 8:1). Công việc Ngài đang làm là “thay cho chúng ta đến trước mặt Đức Chúa Trời” (Hêbơrơ 9:24).

Cho nên, vai trò của một thầy tế lễ là thay mặt cho loài người để đến trước mặt Đức Chúa Trời trình dâng những điều mà thầy tế lễ cầu thay cho người.

Các câu đầu của Thư Hêbơrơ cũng nói rõ Đức Chúa Trời dùng các nhà tiên tri  để phán dạy loài người vào đời xưa, tức là lâu ngày về trước (1). Nhưng trong những ngày cuối cùng nầy, Ngài dùng Con Ngài là Đức Chúa Jesus để phán dạy thế gian (2), thì Đức Chúa Jesus giữ vai trò của một Đấng Tiên Tri trọng đại hơn và tốt hơn tất cả các tiên tri trước kia.

Đức Chúa Jesus chính là Con của Đức Chúa Trời, nên những điều Ngài mặc khải cho thế gian về Đức Chúa Trời thì cao diệu hơn hẳn các tiên tri bình thường.

Vì tiên tri thay cho Đức Chúa Trời mà đến với loài người để nói cho họ biết những lời phán dạy của Chúa và ý muốn của Ngài cho thế gian là như thế nào. Cho nên, vai trò thứ nhì của Đức Chúa Jesus là một Đấng tiên tri.

Con mà Ngài đã lập lên làm Đấng thừa kế muôn vật; ………… Sau khi tẩy sạch tội lỗi, Ngài ngồi bên phải Đấng Tôn Nghiêm ở trên trời” (Hêbơrơ 1:3b). Đấng thừa kế muôn vật có quyền trên toàn cõi tạo vật. Vị trí ngồi bên phải của Vua vũ trụ là vai trò của một Vua có quyền cai trị. Vua ngồi trên ngai mình khi ngự triều và ra các phán quyết. Vai trò Vua của Đấng Christ là để cai trị.

Bây giờ, vì chúng ta là các chi thể trong thân thể của Đấng giữ ba vai trò: Thầy tế lễ, tiên tri và Vua, cho nên những bổn phận chúng ta phải làm đều liên quan tới công việc của ba vai trò rất rõ ràng đó.

Kinh Thánh đã trình bày cẩn thận về vai trò thầy tế lễ của tất cả tín hữu, không phân biệt ai: “Các con sẽ trở thành một vương quốc thầy tế lễ, và một dân tộc thánh cho Ta.” (Xuất Ai-cập 19:6).

Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài.” (1Phierơ 2:9).

Vậy chức tế lễ của chúng ta ngoài sự hầu việc Chúa và nhận Ngài làm Chúa tuyệt đối trong đời sống chúng ta, thì còn phải làm những gì nữa? Chúng ta phải đến trước mặt Chúa để cầu thay cho người thân quen, bạn bè, thân hữu mà mình đang muốn đem ơn cứu rỗi đến với người ấy trong vai trò thầy tế lễ.

Cầu thay là nhiệm vụ rất quan trọng trong nhiệm vụ đem người đang hư vong đến nhận ở cứu rỗi.

Là chi thể trong thân thể của Đức Chúa Jesus trong địa vị trung bảo giữa Đức Chúa Trời với loài người (1Timôthê 2:5), tín hữu còn phải đem lời và ý muốn của Chúa đến cho người nữa.

Ấy là vai trò của người tiên tri vì Chúa mà đến với người. Tín hữu thực hiện vai trò tiên tri trong công cuộc truyền giáo: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta …” (Công vụ 1:8).

Ân tứ nói tiên tri về những việc sẽ đến là một ơn đặc biệt: “Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ Thánh Linh Ta trên mọi xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri,” (Công vụ 2:17).

Vai trò tiên tri của mọi tín hữu là dùng lời Chúa và những việc Ngài sẽ làm, mà mình đã học hỏi từ Kinh Thánh, để nói cho thân hữu biết với mục đích đem họ trở lại với Chúa.

Như Đức Chúa Jesus mặc khải cho loài người biết Đức Chúa Trời cách cụ thể, chúng ta cũng giúp thân hữu biết Chúa một cách rõ ràng.

Người nào thật lòng tin Chúa sẽ nhận được “linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải” để biết quyền năng siêu việt của Đức Chúa Trời (Êphêsô 1:17, 19), nhờ đó sẽ vững lòng trong vai trò cai trị của thân thể Đấng Christ đối với linh giới.

Trong khi chúng ta còn ở thế gian, chúng ta chưa làm vua với Đấng Christ, nhưng là người nhà của Đức Chúa Trời, chúng ta là người của hoàng gia có đủ thẩm quyền để đối phó với các thế lực tối tăm trong linh giới.

Đối với chúng, mỗi tín hữu đều là sứ giả của Đức Chúa Trời có quyền sắp xếp mọi vật theo trật tự mà Vua trên trời đã định; cho nên, chúng phải kiêng nể bất cứ ai thuộc về Vương quốc của Đức Chúa Trời, và nhờ đó chúng ta có thể giải thoát những người thân quen của mình còn đang bị ma quỷ trói buộc bằng đủ thứ xích xiềng, gông cùm của chúng.

Người của hoàng gia luôn luôn biết rõ uy quyền họ đang có, và biết sử dụng uy quyền ấy vào tất cả các hoàn cảnh nào thích hợp.

Thế thì, để đem người thân quen chưa tin Chúa đến với Ngài, chúng ta phải thực hiện ba vai trò là: thầy tế lễ, vì người người mà đến với Chúa qua sự cầu thay; tiên tri, đem lời của Chúa đến cho người; và người của hoàng gia cai trị trên thế giới tối tăm, giúp thân hữu được tự do chọn lựa việc chấp nhận hay khước từ ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, mà không bị Satan trói buộc hay can thiệp.

Những tín hữu nào biết rõ các vai trò của mình trong thân thể Đấng Christ thì mới yên tâm, vững chí và mạnh dạn trong công tác truyền giáo.

Những người đã quyết định tham gia mặt trận truyền giáo sẽ hết lòng học hỏi để được trang bị đầy đủ cho công tác; và những ai đã được trang bị thì dễ thành công trong việc đem người chưa tin đến với Chúa hơn là những người chưa được trang bị gì hết.

Vì thế, sự hiểu biết rõ ràng về vai trò của mình trong Chúa là rất quan trọng.

Công tác truyền giáo đòi hỏi phải hiểu biết thích đáng về các nguyên tắc và biết áp dụng các sự hiểu biết ấy vào từng hoàn cảnh thích hợp.

Vì Đấng Christ đã được Đức Chúa Trời “đặt ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời, vượt trên tất cả mọi quyền thống trị, mọi thẩm quyền, mọi thế lực, mọi chủ quyền, và mọi danh hiệu, không chỉ trong đời nầy, mà cả đời sắp đến nữa. Ngài đã đặt vạn vật dưới chân Đấng Christ, và lập Đấng Christ làm đầu mọi sự vì Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, là sự đầy dẫy của Đấng làm viên mãn mọi sự trong mọi loài” (Êphêsô 1:20-23).

Mà chúng ta là các chi thể trong Hội Thánh của Đấng Christ thì có thẩm quyền của Ngài ban cho để thực hiện thành công các nhiệm vụ mà Ngài giao cho Hội Thánh.

Vậy hãy vững lòng làm các công tác trong ba vai trò đã được Đức Chúa Jesus giao phó cho mỗi chúng ta là con cái của Ngài.

ThuNghiemDucTin17.docx

Rev. Dr. CTB