Tín Đồ Của Chúa, bài 36 Philip 3:1–11 “Hãy vui mừng trong Chúa, tôi không ngại mà nhắc lại những điều nầy với anh em, vì đó là sự an…

Tín Đồ Của Chúa, bài 35 Ê-phê-sô 3:1–12 Sau khi Đức Chúa Jesus đã về trời và Đức Thánh Linh đã giáng xuống trên một nhóm môn đồ để thành…

Tín Đồ Của Chúa, bài 34 Êphêsô 5:8–15 Khi chưa thật sự biết Chúa, tất cả chúng ta đều đã từng ở trong bóng tối, thích bóng tối, thoả hiệp…

Tín Đồ Của Chúa, bài 33 Êphêsô 5:1–7 Sau khi được đổi mới, bước kế tiếp là phải biết cách áp dụng những tính chất mới mình vừa nhận được….

Tín Đồ Của Chúa, bài 32 Ê-phê-sô 4:17–32 Sinh lại là một biến cố thần thượng, mà người nhận chỉ có thể biết khi sự thay đổi từ bản tính…

Tín Đồ Của Chúa, bài 31 Giăng 3:1-7 Thỉnh thoảng Hội thánh phải nhắc lại đề tài tái sinh, hay sanh lại, để giúp cho những người mới tin Chúa…

Tín Đồ Của Chúa, bài 30 1Timôthê 6:13-16 Nếu Đức Chúa Trời không tự bày tỏ thì không một người nào có thể biết Ngài và những điều thuộc về…

Tín Đồ Của Chúa, bài 29 Rôma 6:3–5 Các Hội thánh Tin Lành ngày nay chỉ công nhận hai thánh lễ (sacraments) truyền lại từ Đức Chúa Jesus là: Lễ…

Tín Đồ Của Chúa, bài 28 Ê-sai 6:1-10 Mặc dù Kinh thánh bày tỏ rất nhiều về Đức Chúa Trời, nhưng hầu hết tín hữu biết rất ít về Ngài….

Tín Đồ Của Chúa, bài 27 Rô ma 1:18-25 Bất cứ Hội thánh địa phương nào cũng muốn có đông tín hữu, thêm nhiều người tin Chúa, tăng trưởng và…

Page 1 of 41 2 3 4