Xuất Ai Cập, bài 35 Xuất Ai-Cập 36:8 – 40:38 Từ 36:8 trở đi cho tới hết 39:31, ngoại trừ các câu 38:21–31, thì đã được giải nghĩa ở đoạn 26 trước đây. Bởi vì phần nầy chỉ thuật việc các người thợ thực hiện và chế tạo tất cả các món Đức Chúa Trời…

Xuất Ai Cập, bài 34 Xuất Ai Cập 35:1 – 36:7 Da mặt Môi-se phản chiếu vinh quang của Chúa là bằng chứng ông đã nhận lãnh mọi mệnh lệnh từ Ngài; cho nên bất cứ điều gì Môi-se nói, dân Israel đều tin và vâng lời. Tuy nhiên ông không nói ấy là lệnh…

Xuất Ai-Cập, bài 33 Xuất Ai-Cập 34:18–35 Đức Chúa Trời nhắc lại hai điểm chính trong giao ước Ngài đã lập với Israel, là các bổn phận mà họ phải thực hiện để chứng tỏ thái độ tôn kính của toàn dân tộc đối với Ngài. Để Chúa tái lập giao ước thì dân Israel…

Xuất Ai-Cập, bài 32 Xuất Ai-Cập 34:1–17 Kinh-thánh không nói ai làm hai bảng đá trước đây, hay Đức Chúa Trời đã viết gì trên bảng ấy. Người đọc tin rằng chính Ngài đã làm ra chúng. Bây giờ, Môi-se phải gấp rút đục hai bảng đá khác giống hai bảng trước (1), Đức Chúa…

Xuất Ai-Cập, bài 31 Xuất Ai-Cập 33:1–23 Ngay trước lúc Môi-se rảy huyết giao ước trên dân Israel ở chân núi Si-na-i, Đức Chúa Trời hứa sai một Thiên Sứ đi trước để dẫn họ vào đất hứa. Ngài công bố rằng Thiên Sứ ấy mang Danh Ngài, và Vị ấy sẽ chẳng tha dân…

Xuất Ai Cập, bài 30 Xuất Ai Cập 32:15–35 Sau khi nghe Chúa phán, Môi-se vội vàng đi xuống núi, hai tay ông ôm hai bảng đá Chứng Ước. Hai bảng nầy “được viết trên cả hai mặt, mặt trước và mặt sau. Hai bảng đó do Đức Chúa Trời làm ra, chữ là chữ…

Xuất Ai Cập, bài 29 Xuất Ai Cập 32:1–14 Chỉ hơn một tháng trước, người Israel đã thề thốt “Chúng tôi sẽ làm theo và tuân giữ mọi lời Đức Giê-hô-va đã phán truyền,” rồi nhận máu giao ước rảy trên mình (Xuất 24:7–8). Nhưng họ vội vàng bội lời thề khi Môi-se vắng mặt….

Xuất Ai-cập, bài 28 Xuất Ai-Cập 31:1–18 Mặc dù Môi-se đã được Đức Chúa Trời chỉ dẫn mọi điều cần thiết để xây dựng Đền Tạm, về hình dạng, kích thước, vật liệu, và quy cách để đóng Rương Giao Ước, các bàn thờ, và chế tạo tất cả các vật dụng và dụng cụ…

Xuất Ai Cập, bài 27 Xuất Ai-cập 30:11–38 Trong suốt sách Xuất Ai-cập, một câu được lặp lại nhiều lần là: “Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se” (11); mặc dù trong sự tường thuật về cùng một sự diễn tiến. Như vậy, điều đó chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời không phán liền một mạch,…

Xuất Ai-cập, bài 26 Xuất Ai-Cập 30:1–10 Vì lý do nào mà đến chỗ nầy mới có sự chỉ dẫn về bàn thờ xông hương thì không ai biết; tuy vậy các học giả vẫn tin rằng không phải phần nầy bị đặt sai chỗ, dù có người nghĩ rằng đáng lẽ ra nó phải…

Page 1 of 41 2 3 4